Giáo án Lớp 3 - Tổng hợp cả năm Tuần 27 năm 2012

Giáo án Lớp 3 - Tổng hợp cả năm Tuần 27 năm 2012

Trắc nghiệm : ( 6 điểm )

 Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng trong mỗi câu dưới đây :

 Câu 1 : Số 62070 đọc là :

 a. Sáu mươi hai nghìn bảy trăm .

 b. Sáu mươi hai nghìn không trăm bảy mươi .

 c. Sáu mươi hai nghìn không trăm linh bảy .

 Câu 2 : Chu vi hình vuông có cạnh 4cm là:

 a. 16cm b. 12cm c. 8cm

 

doc 9 trang Người đăng thuydung93 Ngày đăng 06/07/2017 Lượt xem 162Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp 3 - Tổng hợp cả năm Tuần 27 năm 2012", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 TuÇn 27 
 Thø 3 ngµy 6 th¸ng 3 n¨m 2012
LuyƯn To¸n (2 tiÕt ): «n tËp 
1. Gi¸o viªn ghi ®Ị bµi lªn b¶ng vµ h­íng dÉn hs lµm bµi : 
I/ Trắc nghiệm : ( 6 điểm ) 
 Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng trong mỗi câu dưới đây : 
 Câu 1 : Số 62070 đọc là : 
 a. Sáu mươi hai nghìn bảy trăm .
 b. Sáu mươi hai nghìn không trăm bảy mươi .
 c. Sáu mươi hai nghìn không trăm linh bảy . 
 Câu 2 : Chu vi hình vuông có cạnh 4cm là:
 a. 16cm b. 12cm c. 8cm 
 Câu 3 : Cho giờ = . . . . . . . .phút , số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:
 a. 20 b. 40 c. 30 
Câu 4 : Cho 6m7dm = . . . . . . dm , số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:
 a. 67 b. 670 c. 607 
Câu 5 : Kết quả của phép nhân 3124 x 3 là : 
 a. 9362 b. 9372 c. 9361 
Câu 6 : Kết quả của phép chia 127 8 : 6 là : 
 a. 231 b. 203 c. 213
Câu 7: Tìm x : 
 X - 586 = 3705 
 a. X = 3281 b. X = 4291 c. X = 4281
Câu 8: Cho dãy số: 90; 80; 70; 60; 50; 40; 30; 20; 10.
 Dãy số trên có tất cả là:
 a. 9 số b. 18 số c. 10 số
Câu 9:Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
	a, 2005; 2010; 2015;..; ..; . .
 	b, 14 200; 14 300; 14 400;.; .;  . 
II/ Bài tập : ( 4 điểm ) 
1/ Đặt tính rồi tính : ( 2 điểm )
 a/ 4380 - 729 b/ 6924 + 1536 c/ 21526 x 3 d/ 25695 : 5
   ..
   .
 ..  .
2/ Bài toán : ( 2 điểm ) 
 Học sinh trường A thu nhặt được 3354 kg thóc , học sinh trường B thu nhặt chỉ bằng số thóc của trường A . Hỏi cả hai trường thu nhặt đươc bao nhiêu kg thóc ? 
 TiÕt 2 
Phần I: Trắc nghiệm
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng
1.Số liền sau số 12567 là số:
A. 12566 	 B. 12569 C. 12568 D. 12570
2. Trong chữ số La Mã số 17 là:
A. IX B.XVII C. XII D. XIX 
3.Diện tích hình vuơng cĩ cạnh 9 cm là:
A. 45cm2 B. 36cm2 C. 81cm2 D. 54cm2
4. Trong các số sau số lớn nhất là:
A. 13857 B. 27359 C. 23757 D. 30007
5. Kết quả của 26536 : 2 là:
A. 13268 B.43021 C. 13062 D. 32016
6. 12 km 9 m = m?
A. 12900 B. 12099 	C. 12009 	 D. 12090
7.Thời gian từ 7 giờ 25 phút đến 9 giờ kém 10 phút là:
A. 55 phút 	 B. 75 phút 	 C. 95phút 	D. phút 
Phần II: Tự luận
1. Đặt tính rồi tính
a/.67985+25678 	 b/. 10023 - 9875 	 c/. 20364 x 7 	 d/. 23568 : 8
2 .Tìm x
a/. X x 2 = 1846 +2364 b/. X : 3 = 1230 - 527
3.Thứ năm tuần này là ngày 7 tháng 6. Vậy ngày 3 tháng 8 cùng năm là thứ mấy?
 13 cm
4.: Một thửa ruộng HCN cĩ chiều dài là 13cm 
và chiều rộng là 5cm.Sau đĩ người ta chia thành 
 3ơ với 2 hình vuơng và một HCN.Tính chu vi và 5cm 
diện tích mỗi hình? 5cm 
5. Trong một tháng, 5 người làm được 17 250 sản phẩm. Hỏi trong tháng đĩ 8 người làm được bao nhiêu sản phẩm?( biết số sản phẩm mỗi người làm được như nhau)
a/ Nếu mồi người làm tăng thêm được 25 sản phẩm thì tổng số sản phẩm tháng đĩ cĩ được tất cả là bao nhiêu?
2 . Häc sinh lµm bµi , GV theo dâi giĩp ®ì thªm :
 3 . Tỉ chøc ch÷a bµi , nhËn xÐt : 
 ***************************************************** 
LuyƯn TiÕng ViƯt: Ơn luyện từ và câu
Nhân hố. Ơn tập cách đặt và trả lời câu hỏi: Khi nào?
A/Mục tiêu :
1.Kiến thức : Giúp hs nhớ và nắm được nội dung đã học về : 
-Nhân hố
-Cách đặt và trả lời câu hỏi khi nào?
2.Kỹ năng: Rèn cho hs mở rộng vốn từ đã học thêm phong phú
3.Thái độ : Giáo dục hs ham học, tự giác trong học tập, độc lập suy nghĩ, ĩc sáng tạo.
B/Chuẩn bị: 
Thầy : Báo , bảng phụ , phấn màu  
Trị : Ơn lại kiến thức đã học , vở .
C/Các hoạt động : 35’
HĐ1: Ơn lại kiến thức đã học
Câu 1:Đọc hai khổ thơ dưới đây và trả lời câu hỏi
 Tiếng chị Cị bợ 
 Ru hỡi ru hời
 Hỡi bé tơi ơi 
 Ngủ cho ngon giấc
 Ngồi sơng thím vạc
 Lặng lẽ mị tơm
 Bên cạnh sao hơm
 Long lanh đáy nước
Tên các con vật
Các con vật được gọi bằng
Các con vật được tả như tả người
Câu 2 : Gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “ Khi nào?”
a) Đến hè các em được nghỉ học.
b) Đêm xuống thím Vạc đi mị tơm.
c) Vào mỗi sáng thứ hai, trường em đều chào cờ.
Gv nhận xét , bổ sung , giúp đỡ .
HĐ2: trả lời câu hỏi
Câu 3: trả lời câu hỏi
a) Lớp em bắt đầu học kì II khi nào?
b) Tháng mấy các em khai giảng năm học?
GV nhận xét- tuyên dương 
 Tổng kết – dặn dị (1’) 
Về làm lại các bài tập và ơn lại kiến thức dã học cho chắc chắn hơn .
Nhận xét tiết học .
Ho¹t ®éng ngoµi giê : 
 ************************************* 
 Thø 4 ngµy 7 th¸ng 3 n¨m 2012
LuyƯn ViÕt : 
ChÝnh t¶ - rÌn ch÷ 
Bµi 27.
I/mơc tiªu
-H­íng dÉn HS thùc hµnh luyƯn viÕt ch÷ U hoa.LuyƯn viÕt tªn riªng: U Minh. ViÕt c©u øng dơng: 
 C¸nh hoa nhµi hÐ miƯng
 Uèng tõng giät s­¬ng r¬i
 C©y c¬m x«i cã lçi
 Tèi råi cßn thỉi x«i.
-RÌn cho HS kÜ n¨ng viÕt ch÷ ®ĩng mÉu,liỊn nÐt,th¼ng dßng.
-Gi¸o dơc cho HS ý thøc gi÷ vë s¹ch, viÕt ch÷ ®Đp.
II/§å dïng d¹y , häc .
GV:MÉu ch÷ U trong khung ch÷. B¶ng phơ chÐp tªn riªng, c©u øng dơng.
-HS: b¶ng con.
III/C¸c ho¹t ®éng d¹y häc.
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
H§1:Giíi thiƯu bµi.
-GV nªu mơc tiªu tiÕt häc. Vµo bµi.
H§2:H­íng dÉn viÕt b¶ng con.
1/H­íng dÉn viÕt ch÷ hoa: U
-GV ®­a ch÷ hoa U . YC HS nªu cÊu t¹o,c¸ch viÕt ch÷ hoa: U. GV theo dâi, bỉ sung.
-YC HS viÕt ch÷ hoa : U vµo b¶ng con .
-GV kÕt hỵp sưa ch÷a cho HS .
2/HD viÕt tªn riªng: U Minh
-GV ®­a b¶ng phơ.Gäi HS ®äc tªn riªng.
H:Em biÕt g× vỊ U Minh ?
-ChoHS nhËn xÐt c¸ch viÕt. HS viÕt vµo b¶ng con. 
3/H­íng dÉn viÕt c©u øng dơng:
 C¸nh hoa nhµi hÐ miƯng
 Uèng tõng giät s­¬ng r¬i
 C©y c¬m x«i cã lçi
 Tèi råi cßn thỉi x«i.
-Gäi HS ®äc c©u øng dơng. 
-Cho HS nªu ý nghÜa c©u trªn.
-Cho HS nhËn xÐt c¸ch viÕt c©u øng dơng.
-Cho HS viÕt b¶ng con: ¤ng.
 H§3:H­íng dÉn luyƯn viÕt vµo vë. 
- Cho HS më vë viÕt theo bµi 27.
-GV theo dâi, uèn n¾n cho HS.
-GVchÊm bµi , ch÷a bµi cho HS.
H§3:Cđng cè,dỈn dß.
-GV nhËn xÐt giê häc.D2: viÕt bµi phÇn ë nhµ.
-HS theo dâi.
-HS nªu tr­íc líp.
-HS d­íi líp theo dâi, bỉ sung.
-HS viÕt b¶ng con.
-1 vµi HS ®äc.
-HS nªu ý kiÕn.
-HS nhËn xÐt.HS viÕt b¶ng con.
-1 vµi HS ®äc.
-HS nªu ý nghÜa.
-HS nªu c¸ch viÕt.
-HS viÕt b¶ng con.
-HS viÕt bµi vµo vë.
-HS thu bµi , chÊm. 
-HS theo dâi, ghi nhí.
Ho¹t ®éng ngoµi giê : 
 ******************************************** 
 Thø 5 ngµy 8 th¸ng 3 n¨m 2012
ChÝnh t¶: 
LuyƯn TiÕng ViƯt : ( 2 tiÕt ) 
 I .Mơc tiªu : Giĩp Hs ph©n biƯt 
 II.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc :
Gi¸o viªn ghi ®Ị bµi lªn b¶ng vµ h­íng dÉn hs lµm bµi : 
Bµi 1: §iỊn bé phËn c©u tr¶ lêi cho c©u hái Ai hoỈc bé phËn c©u tr¶ lêi cho c©u hái lµ g× vµo tõng chç trãng cho thÝch hỵp:
a)lµ c« gi¸o d¹y líp chÞ g¸i t«i.
b)Cha t«i lµ..
c) Anh hä t«i lµ
d) chđ tÞch ph­êng ( x· ) t«i.
Bµi 2: §Ỉt 2 c©u cã m« h×nh Ai- lµm g× theo gỵi ý sau:
C©u nãi vỊ con ng­êi ®ang lµm viƯc:
C©u nãi vỊ con vËt ®ang ho¹t ®éng:
Bµi 3: §iỊn c¸c tõ ng÷ chØ sù vËt so s¸nh phï hỵp vµo mçi dßng sau:
Nh÷ng chĩ gµ con l«ng vµng ­¬m nh­
Vµo mïa thu, n­íc hå trong nh­
TiÕng suèi ng©n nga tùa 
Bµi 4: Trong tõ Tỉ quèc tiÕng quèc cã nghÜa lµ n­íc. T×m thªm c¸c tõ kh¸c cã tiÕng quèc víi nghÜa nh­ trªn.
vÝ dơ: quèc k×, quèc ca
Bµi 5: G¹ch bá tõ kh«ng cïng nhãm nghÜa víi c¸c tõ cßn l¹i trong mçi d·y:
Non n­íc, giang s¬n, non s«ng, quª h­¬ng, tỉ quèc, ®Êt nø¬c, lµng xãm.
B¶o tån, b¶o ban, b¶o vƯ, gi÷ g×n, g×n gi÷.
X©y dùng, dung ®øng, kiÕn thiÕt, dung x©y
T­¬i ®Đp, hïng vÜ, xanh tèt, gÊm vãc.
Bµi 6: G¹ch 1 g¹ch d­íi bé phËn tr¶ lêi c©u hái: Ai ( c¸i g×, con g×)?, 2 g¹ch d­íi bé phËn tr¶ lêi c©u hái: lµm g×, thÕ nµo?
§­êng lªn dèc tr¬n vµ lÇy
Ng­êi nä ®i tiÕp sau ng­êi kia.
§oµn qu©n ®ét ngét chuyĨn m¹nh.
Nh÷ng ®¸m rõng ®á lªn v× bom Mü.
Nh÷ng khu«n mỈt ®á bõng.
¤N TËP LµM V¡N
i – Mơc tiªu :- Giáo viên giúp học sinh dựa vào kết quả quan sát hai bức ảnh lễ hội ( chơi đu và đua thuyền ) trong SGK, học sinh chọn, kể lại được tự nhiên, dựng lại đúng và sinh động quang cảnh và hoạt động của những người tham gia lễ hội trong một bức ảnh
II – CHUẨN BỊ
Tranh ảnh 
III – LÊN LỚP
1. Kiểm tra
2. bài mới
Học sinh đọc 
Học sinh quan sát và đọc
Học sinh quan sát 
Đây là cảnh chơi đu ở làng quê, trò chơi được tổ chức trước sân đình vào dịp đầu xuân năm mới.
Trước cổng đình có treo băng chữ đỏ Chúc mừng năm mới và lá cờ ngũ sắc.
Mọi người đến xem chơi đu rất đông. Họ đứng chen nhau, người nào cũng mặc quần áo đẹp. Tất cả đều chăm chú nhìn lên cây đu.
Cây đu được làm bằng cây tre và rất cao.
Hai người chơi đu nắm chắc tay đu và đu rất bổng. Khi đu, một người thì dướn người về phía trước, người kia lại ngả người về phía sau.
Học sinh quan sát 
Ảnh chụp cảnh hội đua thuyền, diễn ra ở trên sông.
Trên sông có hơn chục thuyền đua, các thuyền được làm khá dài, mỗi thuyền có gần hai chục tay đua, họ là những chàng trai tất trẻ, khoẻ mạnh, rắn rỏi.
Các tay đua đều nắm chắc tay chèo, họ gò lưng, dồn sức vào đôi tay để chèo thuyền.
Trên bờ sông đông nghịt người đứng xem, một chùm bóng bay đủ màu sắc tung bay theo gió làm hội đua càng thêm sôi động. Xa xa, làng xóm xanh mướt.
Học sinh phát biểu ý kiến cảm nhận của mình. Ví dụ: Nhân dân ta có nhiều lễ hội rất phong phú, đặc sắc, hấp dẫn.
Học sinh tả theo cặp 
Học sinh lần lượt tả trước lớp
Hướng dẫn tả quang cảnh bức ảnh chơi đu
Giáo viên gọi 1 học sinh đọc yêu cầu của bài 
Giáo viên viết lên bảng 2 câu hỏi:
+ Quang cảnh trong từng bức ảnh như thế nào?
+ Những người tham gia lễ hội đang làm gì ?
Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát kĩ ảnh, đặt câu hỏi gợi ý cho học sinh quan sát và tả:
+ Hãy quan sát kĩ mái đình, cây đu và đoán xem đây là cảnh gì ? Diễn ra ở đâu ? Vào thời gian nào ?
+ Trước cổng đình có treo gì ? Có băng chữ gì ?
+ Mọi người đến xem chơi đu có đông không ? Họ ăn mặc ra sao ? Họ xem như thế nào ?
+ Cây đu được làm bằng gì ? Có cao không ?
+ Hãy tả hành động, tư thế của hai người chơi đu.
Hướng dẫn tả quang cảnh bức ảnh đua thuyền 
Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát kĩ ảnh, đặt câu hỏi gợi ý cho học sinh quan sát và tả:
+ Ảnh chụp cảnh hội gì ? Diễn ra ở đâu ? 
+ Trên sông có nhiều thuyền đua không ? Thuyền ngắn hay dài ? Trên mỗi thuyền có khoảng bao nhiêu người ? Trông họ như thế nào ?
+ Hãy miêu tả tư thế hoạt động của từng nhóm người trên thuyền.
+ Quang cảnh hai bên bờ sông như thế nào ?
+ Em có cảm nhận gì về những lễ hội của nhân dân ta qua các bức ảnh trên ?
Giáo viên chia lớp thành nhiều nhóm nhỏ, cho học sinh tả lại quang cảnh một trong hai bức ảnh cho bạn bên cạnh nghe. 
Giáo viên cho học sinh lần lượt tả trước lớp, mỗi học sinh tả lại nội dung một trong hai bức ảnh.
Giáo viên và cả lớp nhận xét cách tả của mỗi học sinh và mỗi nhóm về lời kể, cách diễn đạt. 
Cả lớp bình chọn Cá nhân, nhóm quan sát tinh tế, giới thiệu tự nhiên, hấp dẫn nhất.
 To¸n («n)
 Bµi to¸n liªn quan ®Õn rĩt vỊ ®¬n vÞ
I- Mơc tiªu:
+ KT: Cđng cè c¸ch gi¶i bµi to¸n liªn quan ®Õn rĩt vỊ ®¬n vÞ.
+ KN: RÌn kü n¨ng thùc hµnh gi¶i tãn cho HS.
+ T§: Gi¸o dơc HS cã ý thøc trong häc tËp, yªu thÝch m«n to¸n.
II- §å dïng d¹y häc:
- B¶ng phơ chÐp bµi tËp 1,2,4.
III- Ho¹t ®éng d¹y häc:
- GV h­íng dÉn HS lµm bµi tËp.
* Bµi tËp 1: GV treo b¶ng phơ.
- 5 thïng ®ùng 3920 viªn g¹ch. Hái 3 thïng nh­ vËy ®ùng bao nhiªu viªn g¹ch
- Yªu cÇu nªu c¸ch gi¶i.
* Bµi tËp 2: GV treo b¶ng phơ.
- Mét thưa ruéng h×nh ch÷ nhËt cã chiỊu dµi gÊp 5 lÇn chiỊu réng. T×m chu vi thưa ruéng ®ã; biÕt chiỊu d× thưa ruéng ®ã lµ 75 m
* Bµi tËp 3: §Ỉt ®Ị theo tãm t¾t vµ gi¶i
6 thïng = 1650 l.
3 thïng = ? l
- HD gi¶i vµ ®Ỉt ®Ị.
- Gäi HS ch÷a vµ nhËn xÐt.
- 1 HS ®äc ®Çu bµi, HS kh¸c theo dâi.
- HS gi¶i vë, ®ái bµi kiĨm tra nhau, 1 HS lªn ch÷a.
- 2 HS nªu c¸ch gi¶i.
- 1 HS ®äc ®Çu bµi, HS kh¸c theo dâi.
- HS lµm bµi vµo vë; HS lµm vë, 1 HS lªn b¶ng ch÷a.
- 1 HS ®äc yªu cÇu bµi trªn b¶ng líp.
- HS tù t×m ra nh¸p.
* Bµi tËp 4: (dµnh cho HS giái):
- GV treo b¶ng phơ cã néi dung bµi 4: Cã 60 lÝt dÇu ®ùng ®Ịu vµo 6 can. NÕu dïng c¸c lo¹i can kh¸c, mçi can ®ùng b»ng mét nưa sè dÇu ë mçi can ®ã th× cÇn ao nhiªu l¹i can míi.
- Gäi 1 HS ®äc ®Çu bµi, HS kh¸c theo dâi.
- GV gỵi ý ®Ĩ HS t×m ®­ỵc mèi liªn hƯ gi÷a c¸c ®iỊu kiƯn.
- GV yªu cÇu HS gi¶i vµo vë.
- Gäi HS ch÷a vµ nhËn xÐt.
- GV yªu cÇu HS t×m c¸ch gi¶i kh¸c.
- GV kÕt luËn ®ĩng, sai.
IV- Cđng cè, dỈn dß
- GV nhËn xÐt tiÕt häc.
- Nh¾c HS chĩ ý c¸ch gi¶i to¸n
2 . Häc sinh lµm bµi , GV theo dâi giĩp ®ì thªm :
 3 . Tỉ chøc ch÷a bµi , nhËn xÐt : 
Ho¹t ®éng ngoµi giê :
 ****************************************************
 Thø 6 ngµy 9 th¸ng 3n¨m 2012
LuyƯn To¸n : ( S¸ng) 
ƠN CHU VI HÌNH VUƠNG
I/ Mục tiêu- Ơn tập củng cố cho HS về cách tính chu vi hình vuơng để giải các bài tốn cĩ lời văn theo yêu cầu khác nhau.
- Rèn kỹ năng làm bài
II/ Nội dung
Bài 1: một hình vuơng cĩ chu vi bằng chu vi hình chữ nhật cĩ chiều dài là 40dm, chiều rộng bằng chiều dài. Tính độ dài cạnh hình vuơng đĩ.
Tĩm tắt:
Chu vi hình vuơng = chu vi hình chữ nhật
aHCN = 40dm
bHCN = aHCN
a HV: dm?
ChiỊu réng h×nh ch÷ nhËt lµ:
40 : 2 = 20 (dm)
Chu vi h×nh ch÷ nhËt lµ:
(40 + 20) x 2 = 120 (dm)
Theo bµi ra chu vi h×nh vu«ng b»ng chu vi h×nh ch÷ nhËt lµ 120dm
C¹nh h×nh vu«ng lµ:
120 : 4 = 30 (dm)
 §¸p sè: 30 (dm)
Bµi 2: Cã mét h×nh vu«ng, nÕu më réng vỊ bªn ph¶i 2m vµ më réng bªn tr¸i 4m th× ®­ỵc mét h×nh ch÷ nhËt cã chu vi 48m. TÝnh c¹nh h×nh vu«ng.
	4m	 3m 2m
Sau khi më réng chu vi h×nh ch÷ nhËt h¬n chu vi h×nh vu«ng lµ:
(4 + 2) x 2 = 12 (m)
Chu vi h×nh vu«ng lµ:
48 – 12 = 36 (m)
C¹nh h×nh vu«ng lµ:
36 : 4 = 9 (m)
§¸p sè: 9 (m)
* Cđng cè: Nh¾c kü n¨ng tr¶ lêi c©u hái khi gi¶i to¸n cã lêi v¨n.
Gi¶i To¸n : ( 2 tiÕt)
LuyƯn TiÕng ViƯt : ¤n tËp 
1. Gi¸o viªn ghi ®Ị bµi lªn b¶ng vµ h­íng dÉn hs lµm bµi : 
Bµi 1: §äc ®o¹n th¬ sau råi ®iỊn vµo b¶ng d­íi ®©y.
TiÕng dõa lµm dÞu n¾ng tr­a
Gäi ®µn giã ®Õn cïng dõa mĩa reo
Trêi trong ®Çy tiÕng r× rµo
§µn cß ®¸nh nhÞp bay vµo bay ra.
§øng canh trêi ®Êt bao la
Mµ dõa ®đng ®Ønh nh­ lµ ®øng ch¬i.
Tªn sù vËt
Tõ ng÷ t¶ sù vËt nh­ ng­êi
Bµi 2: G¹ch ch©n d­íi bé phËn c©u tr¶ lêi c©u hái: ë ®©u?
C¸c em nhá thÊy cơ giµ ngåi ë vƯ cá ven ®­êng.
Ngoµi v­ên, hoa hång vµ hoa cĩc ®ang në ré.
Trong líp, häc sinh ®ang häc bµi.
BÇy chim sỴ hãt rÝu rÝt trong vßm l¸.
Bµi 3: G¹ch 1 g¹ch d­íi tõ chØ sù vËt, g¹ch 2 g¹ch d­íi tõ chØ ®Ỉc ®iĨm trong c¸c c©u th¬ sau:
C©y bÇu hoa tr¾ng
C©y m­ít hoa vµng
Tim tÝm hoa xoan
§á t­¬i r©m bơt
Mµo gµ ®á chãt
Hång ưng hoa ®µo
Cao tÝt c©y cau
Mµ th¬m ngan ng¸t
Hoa sen trªn n­íc
Hoa dõa trªn m©y
§Êt n­íc em ®©y
Bèn mïa hoa th¾m
Bµi 4: G¹ch d­íi c©u ®­ỵc viÕt theo mÉu Ai thÕ nµo? trong c¸c c©u d­íi ®©y råi ®iỊn vµo chç trèng trong b¶ng c¸cbé phËn thÝch hỵp.
	Ngµy x­a, H­¬u rÊt nhĩt nh¸t. H­¬u sỵ bãng tèi, sỵ thĩ d÷, sỵ c¶ tiÕng ®éng l¹. Tuy vËy, H­¬u rÊt nhanh nhĐn, ch¨m chØ vµ tèt bong. Mét h«m, nghª tin b¸c GÊu èm nỈng, H­¬u xin phÐp mĐ ®Õn th¨m b¸c GÊu.
Ai (con g×, c¸i g×)
ThÕ nµo?
 2 . Häc sinh lµm bµi , GV theo dâi giĩp ®ì thªm :
 3 . Tỉ chøc ch÷a bµi , nhËn xÐt : 
 SHTT : 

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 27(6).doc