Giáo án Lớp 3 Tuần 3 - GV: Trần Ngọc Thiêm

Giáo án Lớp 3 Tuần 3 - GV: Trần Ngọc Thiêm

Tiết 1: Chào cờ.

Tiết 2+3: Tập đọc + Kể chuyện.

 Chiếc áo len

I. Mục tiêu:

A- Tập đọc:

1. KT:- §äc đúng: lạnh buốt, phụng phịu,thì thào,xin lỗi.

+ Hiểu nghĩa của các từ mới: bối dối, thì thào.

+ Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Khuyên các em cần biết yêu thương, nhường nhịn anh chị em trong gia đình.

2.KN: Rèn cho hs kĩ năng đọc trôi chảy cả bài, đọc đúng các tiếng khó.

+ Nghỉ hơi đúng, thay đổi giọng đọc cho phù hợp với diễn biến câu chuyện.

+ Tăng cường tiếng việt cho hs (*)

 

doc 24 trang Người đăng thuydung93 Ngày đăng 15/06/2017 Lượt xem 264Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 3 Tuần 3 - GV: Trần Ngọc Thiêm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 3: 	 Ngày soạn: 29/8/08
 Ngày giảng: 
Tiết 1: Chào cờ.
Tiết 2+3: Tập đọc + Kể chuyện.
	 Chiếc áo len
I. Mục tiêu: 
A- Tập đọc: 
1. KT:- §äc đúng: lạnh buốt, phụng phịu,thì thào,xin lỗi.
+ HiÓu nghÜa cña c¸c tõ míi: bối dối, thì thào..
+ HiÓu ý nghÜa câu chuyện: Khuyên các em cần biết yêu thương, nhường nhịn anh chị em trong gia đình.
2.KN: Rèn cho hs kĩ năng ®äc tr«i ch¶y c¶ bµi, ®äc ®óng c¸c tiÕng khã.
+ NghØ h¬i ®óng, thay đổi giọng đọc cho phù hợp với diễn biến câu chuyện. 
+ T¨ng c­êng tiÕng viÖt cho hs (*)
B- Kể chuyện:
1.KT: - HS dùa vµo gợi ý trong sgk ®Ó kÓ l¹i tõng ®o¹n và toàn bộ câu chuyện bằng lời kể của mình.
2. KN:Rèn cho hs kĩ năng kể kÕt hîp víi ®iÖu bé, cö chØ, nÐt mÆt, thay ®æi giäng 
+ Nghe: NhËn xÐt, ®¸nh gi¸, lêi kÓ cña b¹n
+ T¨ng c­êng tiÕng viÖt cho hs (*)
3. TĐ:GD hs phải biết nhường nhịn, yêu thư¬ng anh chị em trong gia đình. Biết thương bố mẹ. Khi có lỗi phải biết nhận lỗi và sửa lỗi.
 II- §å dïng d¹y häc: 
- Tranh minh ho¹
- B¶ng phô h­íng dÉn luyÖn ®äc 
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
ND và TG
HĐ của GV
HĐ của HS
A- KTBC
B- D¹y bài 
1- Giíi thiÖu 2- LuyÖn ®äc 
* §äc mÉu 
* §äc tõng c©u
* §äc tõng ®o¹n trưíc líp 
* §äc trong nhãm 
*Thi đọc
* §äc ®ång thanh
3- HdÉn t×m hiÓu bµi 
 C©u 1
C©u 2 
C©u 3 
C©u 4 
 C©u 5
4- LuyÖn ®äc l¹i
1. Kể mẫu đoạn 1.
2. kể theo nhóm.
3.Kể toàn bộ câu chuyện
C- Cñng cè, dÆn dß:
- Gọi hs đọc và trả lời câu hỏi bài:
- Nhận xét, cho điểm
- Treo tranh minh hoạ giới thiệu.
- GV đäc mÉu toàn bài.
-Y/c hs đọc từng câu nối tiếp, ghi bảng từ khó. + H­íng dÉn ph¸t ©m từ khó.(*)
+ Hướng dẫn tìm giọng đọc:
- Người dẫn chuyện: nhÑ nhàng, tình cảm.
- Lan: Phụng phịu, làm nũng.
- Tuấn: Nhỏ, thì thào nhưng dứt khoát, mạnh mẽ, thuyết phục.
- HD chia đoạn: 4 đoạn.
- Y/c hs đọc đoạn
- Treo bảng phụ hd cách ngắt giọng.
Ai có dây kéo ở giữa,/ lại có cả mũ đội đầu khi có gió lạnh / hoặc mưa lất phất // .
- HD hs đọc đoạn lần 2 kết hợp giải nghĩa từ.
- Chia nhóm y/c hs đọc đoạn trong nhóm.
- Gọi hs thi đọc đoạn 1,2
- Cho cả lớp đọc đồng thanh.
 TiÕt 2 
- Gọi hs đọc cả bài.
- Gọi hs đọc đoạn 1.
+ Chiếc áo có màu vàng rất đẹp, có dây kéo ở giữa, có mũ để đội khi có gió lạnh hay trời mưa và rất ấm.
Gọi hs đọc đoạn 2
+ Vì em muốn mua một chiếc áo như Hoà nhưng mẹ bảo không thể mua được chiếc áo đắt tiền như vậy.
- Gọi hs đọc đoạn 3.
+ Tuấn nói với mẹ hãy dành tiền mua áo cho em Lan. Tuấn không cần thêm áo vì Tuấn khoẻ lắm. Nếu lạnh Tuấn sẽ mặc nhiều áo bên trong.
- Y/c hs thảo luận nhóm để trả lời.
+ Lan ân hận vì đã làm cho mẹ phải buồn.
+ Lan ân hận vì thấy mình quá ích kỉ, không nghĩ tới anh trai.
+ Lan ân hận vì thấy anh trai yêu thương và nhường nhịn cho mình.
- Y/c hs tự do phát biểu ý kiến.
VD:Ba mẹ con vì đó là các nhân vật trong truyện.; người anh tốt bụng vì câu chuyện ca ngợi sự thương yêu của người anh..
- Chia hs thành các nhóm 4 y/c hs đọc bài theo vai.
- Thi nhãm ®äc hay
* Kể chuyện
- Treo bảng phụ 
- Y/c hs đọc phần gợi ý của câu chuyện
- Y/c HS dựa vào gợi ý của câu chuyện kể lại đoạn 1 của câu chuyện.
- Hưíng dÉn kÓ .
- Chia nhóm 4 y/c hs kể trong nhóm mỗi em kể 1 đoạn. (*)
-Y/c một đến hai nhóm kể chuyện trước lớp.
- Nhận xét tuyên dương nhóm kể tốt.
- GV rút ra ý nghĩa của câu chuyện.
+ Theo em câu chuyện khuyên chúng ta điều gì?
+ Em thích đoạn nào nhất trong chuyện ?vì sao?
- NhËn xÐt líp 
- KÓ l¹i c©u chuyÖn cho người thân nghe.
- 2 hs đọc và trả lời câu hỏi.
- Quan sát, theo dõi
- §äc nèi tiÕp c©u, luyện phát âm từ khó.
- 4 hs đọc đoạn.
- Luyện ngắt giọng.
- 4 hs đọc, giải nghĩa từ.
- §äc nhãm 4
- Đại diện nhóm thi đọc
- §äc ®o¹n 3, 4
-1 HS ®äc ,líp ®äc thÇm
+ Hs tr¶ lêi 
- Hs ®äc ®o¹n 2
- HS trả lời
- 1 hs đọc đoạn 3
HS trả lời
+ Hs nªu suy nghÜ 
- Phát biểu theo suy nghĩ.
- HS ®äc ph©n vai theo nhãm 
- Nghe.
- 1 hs đọc.
- 1 hs tập kể lại đoạn 1
- Tập kể trong nhóm 4
- Đại diện nhóm kể, chän ng­êi kÓ tèt nhÊt 
- 2 hs nêu lại.
- Suy nghĩ và trả lời.
- Nghe, nhớ.
Tiết 4: Toán.
Ôn tập về hình học
A. Mục tiêu: 
1. KT: Gióp HS: ¤n tËp, cñng cè vÒ ®­êng gÊp khóc vµ tÝnh ®é dµi ®­êng gÊp khóc vÒ tÝnh chu vi h×nh tam gi¸c, h×nh tø gi¸c.
- Cñng cè nhËn d¹ng h×nh vu«ng, h×nh tø gi¸c, h×nh tam gi¸c qua bµi “vÏ h×nh”...
2. KN: RÌn luyÖn cho hs tÝnh ®­îc h×nh gÊp khóc, tÝnh chu vi, h×nh tam gi¸c, h×nh tø gi¸c, qua ®ã ®Õm vµ h×nh.
3. T§: Học sinh cã tÝnh cÈn thËn, chÝnh x¸c vµ ham thÝch häc to¸n.
B. §å dïng: 
	- Th­íc kÎ, b¶ng phô
C. Ho¹t ®éng d¹y häc:
ND vµ TG
Ho¹t ®éng cña Gv
Ho¹t ®éng cña Hs
I. KTBC:
II. Bµi míi
1.GthiÖu bµi
2. ¤n tËp 
 (33’)
Bµi 1 (T11)
Bµi 2 (T11)
Bµi 3 (T11)
Bµi 4 (T11)
3. Cñng cè, dÆn dß:
- Gäi hs ®äc l¹i b¶ng nh©n vµ b¶ng chia tõ 2--> b¶ng 5
- Gv nhËn xÐt – ghi ®iÓm
- Trùc tiÕp
- Gäi hs ®äc y/c cña bµi
a. GV yªu cÇu HS quan s¸t h×nh SGK
- Gäi 1 hs lªn b¶ng gi¶i, líp lµm vµo vë
- Gäi hs nhËn xÐt bµi cña b¹n trªn b¶ng
- GV theo dâi, HD thªm cho HS d­íi líp.
- GV nhËn xÐt ghi ®iÓm
Bµi gi¶i
§é dµi ®­êng gÊp khóc ABCD lµ:
34 + 12 + 40 = 86 (cm)
§¸p sè: 86 cm
b) Gäi hs ®äc y/c cña bµi ( ý b)
- GV l­u ý HS: H×nh tam gi¸c MNP cã thÓ lµ ®­êng gÊp khóc ABCD khÐp kÝn. §é dµi ®­êng gÊp khóc khÐp kÝn ®ã còng lµ chu vi h×nh tam gi¸c.
- Gäi 1 hs lªn b¶ng gi¶i, líp lµm vµo vë
- Gäi hs nhËn xÐt bµi cña b¹n trªn b¶ng
- GV theo dâi, HD thªm cho HS d­íi líp
- GV nhËn xÐt ghi ®iÓm
Bµi gi¶i
Chu vi h×nh tam gi¸c MNP lµ:
34 + 12 + 40 = 86(cm)
§¸p sè: 86 cm
- Gäi hs ®äc y/c cña bµi
- GV yªu cÇu HS quan s¸t h×nh vÏ 
- GV yªu cÇu HS dïng th­íc th¼ng ®o ®é dµi c¸c ®o¹n th¼ng.
- Cho HS lµm bµi vµo vë
- Cho HS lµm bµi vµo vë
- GV nhËn xÐt, söa sai cho HS.
Bµi gi¶i
Chu vi h×nh ch÷ nhËt lµ:
3 + 2 + 3 + 2 = 10(cm)
§¸p sè: 10(cm)
- Gäi hs ®äc y/c cña bµi
- Gv gîi ý cho hs quan s¸t vµo h×nh vÏ vµ nªu miÖng
- GV nhËn xÐt
 §¸p ¸n: + Cã 5 h×nh vu«ng
 + Cã 6 h×nh tam gi¸c.
- Gäi hs ®äc y/c cña bµi
- Cho hs ch¬i trß ch¬i
- Chia líp thµnh 2 nhãm thi kÎ vµo giÊy khæ to, nhãm nµo kÎ ®óng, nhanh lµ th¾ng cuéc.
- Gv nhËn xÐt, khen ngîi
- NhËn xÐt tiÕt häc
- ChuÈn bÞ bµi sau.
- 2 hs thùc hiÖn
- Theo dâi
- HS nªu y/c bµi tËp
- HS nªu c¸ch tÝnh
- 1 HS lªn b¶ng gi¶i, líp lµm vµo vë
- Líp nhËn xÐt
- HS nªu y/c bµi tËp
- HS quan s¸t h×nh trong SGK
- 1 HS lªn b¶ng gi¶i, líp lµm vµo vë
- Líp nhËn xÐt
- HS nªu yªu cÇu BT
- HS quan s¸t h×nh vÏ sau ®ã dïng th­íc th¼ng ®Ó ®o ®é dµi c¸c ®o¹n th¼ng
- HS tÝnh chu vi h×nh ch÷ nhËt vµo vë
- HS nªu yªu cÇu BT
- HS quan s¸t vµo h×nh vÏ vµ nªu miÖng
- Líp nhËn xÐt.
- HS nªu yªu cÇu BT
- Hs ch¬i trß ch¬i theo nhãm
Nghe – nhí
 Ngày soạn:30/8/08
Ngày giảng: T308 
Tiết 1: Toán.
Ôn tập về giải toán
A. Môc tiªu:
1. KT: Gióp HS: Cñng cè c¸ch gi¶i to¸n vÒ “nhiÒu h¬n, Ýt h¬n”
+ Giíi thiÖu, bæ xung bµi to¸n vÒ “h¬n kÐm nhau mét sè ®¬n vÞ”, t×m phÇn “nhiÒu h¬n” hoÆc “Ýt h¬n”
2. KN: RÌn luyÖn cho hs gi¶i to¸n nhiÒu h¬n, bµi to¸n h¬n, Ýt h¬n, bµi to¸n h¬n kÐm nhau mét sè ®¬n vÞ. T×m phÇn “ NhiÒu h¬n” hoÆc “ Ýt h¬n” thùc hiÖn nhanh, ®óng, thµnh th¹o.
3. T§: GD hs tù gi¸c lµm bµi, tÝnh cÈn thËn, chÝnh x¸c.
B. §å dïng: B¶ng con
C. Ho¹t ®éng d¹y häc:
ND vµ TG
H§ cña GV
H§ cña HS
I. KTBC
II. Bµi míi
1. GthiÖu
2. ¤n tËp
 ( 33’)
Bµi 1 (T12)
Bµi 2 (T12)
Bµi 3 (T12)
Bµi 4 (T12)
3. Cñng cè, dÆn dß
- Gäi hs ®äc l¹i b¶ng chia tõ 2 --> 5
- Gv nhËn xÐt ghi ®iÓm
- Trùc tiÕp
- Gäi hs ®äc y/c bµi
- GV h­íng dÉn HS tãm t¾t + gi¶i bµi to¸n.
- Gäi hs lªn b¶ng lµm, líp lµm vµo vë
- GV nhËn xÐt – söa sai.
Bµi gi¶i
Sè c©y ®éi hai trång ®­îc lµ:
230 + 90 = 320 (c©y)
§¸p sè: 320 c©y
- Gäi hs ®äc y/c bµi
- GV h­íng dÉn HS tãm t¾t + gi¶i bµi to¸n
- Gäi hs lªn b¶ng lµm, líp lµm vµo vë
- GV nhËn xÐt – ghi ®iÓm
Bµi gi¶i
Buæi chiÒu cöa hµng b¸n ®­îc sè l x¨ng lµ:
635 – 128 = 507 (lÝt)
§¸p sè: 507 lÝt x¨ng
- Gäi hs ®äc y/c bµi
- GV h­íng dÉn HS tãm t¾t + gi¶i bµi to¸n
+ Hµng trªn cã mÊy qu¶?
+ Hµng d­íi cã mÊy qu¶?
+ Hµng trªn nhiÒu h¬n hµng d­íi mÊy qu¶?
(Sè cam hµng trªn nhiÒu h¬n hµng d­íi 2 qu¶.)
+ Muèn t×m sè cam hµng trªn ta lµm nh­ thÕ nµo? (7 qu¶ bít ®i 5 qu¶ cßn 2 qu¶)
Bµi gi¶i
Sè b¹n n÷ nhiÒu h¬n sè b¹n nam lµ:
19 – 16 = 3 (b¹n)
§¸p sè: 3 b¹n
- GV h­íng dÉn HS dùa vµo phÇn a ®Ó lµm phÇn b.
- GV nhËn xÐt chung
- Gäi hs ®äc y/c bµi
- Gäi hs tr¶ lêi miÖng bµi to¸n
- Gv nhËn xÐt söa sai
Bµi gi¶i
Bao ng« nhÑ h¬n bao g¹o sè kg lµ:
50 – 35 = 15 ( kg )
§¸p sè: 15 kg
- NhËn xÐt tiÕt häc
- ChuÈn bÞ bµi sau
- 2 hs lªn b¶ng thùc hiÖn
- Theo dâi
- HS nªu yªu cÇu BT
- Hs p.tÝch bµi to¸n
- HS nªu c¸ch lµm
- 1 HS lªn b¶ng gi¶i , líp lµm vµo
- HS nªu yªu cÇu BT
- Hs p.tÝch bµi to¸n
- HS nªu c¸ch lµm
- 1 HS lªn b¶ng gi¶i , líp lµm vµo
- HS nªu y/c bµi tËp
- HS nh×n vµo h×nh vÏ nªu
- Hs lµm bµi vµo vë
- Hs tù lµm phÇn b
- HS nªu y/c bµi tËp
- Hs tr¶ lêi miÖng bµi to¸n
- Líp nhËn xÐt 
- Nghe, nhí
Tiết 2: Chính tả ( Nghe viết)
Chiếc áo len
I- Môc tiªu:
1. KT: Giúp hs nghe viÕt lại đoạn " nằm cuộn tròn ....hai anh em" trong bµi “Chiếc áo len”. Làm bài tập ph©n biÖt ©m ®Çu tr/ ch, l/ n.
- Điền và học thuộc 9 chữ cái tiếp theo trong bảng chữ cái.
2. KN: - RÌn kÜ n¨ng nghe, viÕt bài chính xác.
 - BiÕt ph©n biÖt ©m ®Çu thành thạo và đúng. Điền đúng và học thuộc nhanh bảng chữ cái.
3. T Đ: GD hs ý thức chịu khó rèn chữ, giữ vở.
II- §å duµng d¹y häc :
- GiÊy t« ki chÐp bµi tËp 2 , 3
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 
ND vµ TG
H§ cña GV
H§ cña HS
A. KiÓm tra bµi cò:.
B. Bµi míi:
1.G.thiÖu:
2. Gi¶ng
a. Ghi nhí néi dung.
b. HdÉn c¸ch tr×nh bµy.
c.ViÕt tõ khã.
d. ViÕt Ct¶.
e.So¸t lçi.
g. ChÊm bµi
3. LuyÖn tËp
Bµi 2
B ài 3
4. Cñng cè - dÆn dß:
- Gäi HS lªn b¶ng viÕt: xào rau, sà xuống, xinh xẻo, ngày sinh.
- NhËn xÐt, cho ®iÓm.
- Trùc tiÕp.
- §äc mÉu đoạn viết.
- Hưíng dÉn t×m hiÓu 
+Vì sao Lan ân hận?
+ Lan mong trời mau sáng để làm gì?
+ §o¹n v¨n cã mÊy c©u? ( 5 c©u)
+ Ch÷ c¸i ®Çu c©u, ®Çu ®o¹n viÕt nh­ thÕ nµo? ( ViÕt hoa)
+Trong bµi cã tªn riªng nµo? ViÕt nh­ thÕ nµo? ( BÐ, ph¶i viÕt hoa)
+ Lời Lan nói được viết như thế nào? ( sau dấu hai chấm và được viết trong ngoặc kép)
- Cho hs viết bảng con: nằm cuộn tròn, chăn bông, xin lỗi..
 + GV ®äc cho hs viết theo đúng y/c.	
- §äc l¹i cho hs so¸t lç ...  vµo b¶ng con.
- Hs viÕt bài vµo vë.
- HS so¸t lçi.
- 1 hs nêu y/c BT.
- 4 hs làm bài thi. Hs dưới lớp làm bài vào vở.
- Hs ch÷a vào vë bµi tËp
- 1 hs nêu y/c BT.
- Thi đua tìm từ nhanh.
- Nghe nhí.
Chiều thứ 5: Ngày /08/2011.
Tiết 1: Tập làm văn
Kể về gia đình. Điền vào giấy tờ in sẵn.
I- Mục tiêu:
1. KT: Giúp hs kể về gia đình với một người bạn mới quen. Dùa theo mÉu viết ®¬n xin nghỉ học.
2. KN:- RÌn kÜ n¨ng kể về gia đình thành thạo. Hs tự viết được đơn xin nghỉ học theo mẫu.
3. TĐ: GD hs luôn yêu quý gia đình và chấp hành tốt nội quy, quy định của lớp học.
II- Đồ dùng dạy học
- GiÊy tr¾ng ®Ó viÕt ®¬n
III- Các hoạt động dạy học: 
ND vµ TG
H§ cña GV
H§ cña HS
A. KTBC
B. Bµi míi
1. Giíi thiÖu . 
2. HD lµm BT 
 Bài 1:Giới thiệu về gia đình.
Bài 2: Viết đơn xin nghỉ học.
3- Củng cố, dặn dò 
- Trả bài tập làm văn tuần trước.
- Nhận xét bài làm của hs.
- Trực tiếp
- Gọi hs nêu y/c bài tập
- H­íng dÉn hs n¾m v÷ng yªu cÇu cña bµi tËp .
- HD hs khi kể về gia đình với một người bạn mới quen ta nên giới thiệu một cách khái quát nhất về gia đình. Vì là kể với bạn, nên khi kể em có thể xưng hô là tôi, tớ, mình.
VD:+ Gia đình em có mấy người, đó là những ai?
+ Công việc của mỗi người trong gia đình là gì?
+Tính tình của mỗi người trong gia đình như thế nào?
+Bố mẹ em thường làm gì?
+ Tình cảm của em đối với gia đình như thế nào?
- Chia hs thành các nhóm 4 Y/c hs kể cho các bạn trong nhóm nghe về gia đình mình.
- Gọi một số hs trình bày trước lớp.
- Gv nhận xét, chỉnh sửa cho hs.
- Gọi hs nêu y/c bài tập
- Treo bảng phụ y/c hs đọc đơn mẫu.
+ Đơn xin nghỉ học gồm có những nội dung gì? HS nêu Gv ghi bảng.
- Gọi hs làm miệng trước lớp.
- Nhận xét bài làm miệng của hs
- Y/c cả lớp viết đơn vào vở theo mẫu đã phô tô.
- Chấm điểm một số hs.
- Nhận xét giờ học.
- Dặn hs về nhà viết đoạn văn khoảng 4 đến 5 câu kể về gia đình. Häc thuéc lßng mÉu ®¬n xin phép nghỉ học.
- 2 hs lên bảng.
- Theo dõi.
- 2 hs nêu
- Làm việc theo nhóm.
- 3,4 HS thực hành nói trước lớp.
- 2 hs nêu
- 2 hs đọc, lớp đọc thầm.
- HS nối tiếp nhau phát biểu ý kiến.
- 2 hs làm miệng
- Hs viÕt ®¬n vào vở bài tập
- Hs đọc bài làm của mình.
- Nghe, nhớ.
Tiết 2: Hoạt động ngoài giờ lên lớp.
Tiết 3: Luyện Tiếng Việt.
Ngày soạn:2/9/08
 Ngày giảng: 
Tiết 1: Toán.
	 Luyện tập
A. Mục tiêu: 
1. KT: Gióp HS: Cñng cè vÒ c¸ch xem giê ( chÝnh x¸c ®Õn 5 phót)
+ Cñng cè sè phÇn b»ng nhau cña ®¬n vÞ (qua h×nh ¶nh cô thÓ ).
+ ¤n tËp, cñng cè phÐp nh©n trong b¶ng; so s¸nh gi¸ trÞ sè cña hai biÓu thøc ®¬n gi¶n, gi¶i to¸n cã lêi v¨n.
2. KN: RÌn luyÖn cho hs xem ®ång hå, t×m phÇn b»ng nhau cña ®¬n vÞ, «n tËp cñng cè phÐp nh©n trong b¶ng so s¸nh gi¸ trÞ cña hai biÓu thøc ®¬n gi¶n vµ gi¶i to¸n cã lêi v¨n. Lµm nhanh, ®óng, thµnh th¹o.
3. T§: GD hs tÝch cùc trong häc tËp, tÝnh chÝnh x¸c khi gi¶i to¸n
B. §å dïng:
	- M« h×nh ®ång hå
	- PhiÕu bµi tËp
C. Ho¹t ®éng d¹y häc:
ND vµ TG
H§ cña Gv
H§ cña Hs
I. KTBC:
II. Bµi míi
1. GthiÖu
2. LuyÖn tËp
Bµi 1(T15)
Bµi 2(T15)
Bµi 3(T15)
Bµi 4(T15)
3. Cñng cè dÆn dß :
- Gäi hs lªn b¶ng quay kim ®ång hå víi sè chØ: 4giê 15 phót; 2giê kÐm 5 phót 6giê 30 phót.
- Gv nhËn xÐt ghi ®iÓm
- Trùc tiÕp
- Gäi hs nªu y/c bµi
- Gv dïng m« h×nh ®ång hå HD häc sinh lµm bµi tËp.
+ §ång hå chØ mÊy giê?
- Gv nhËn xÐt
§¸p ¸n: A) 6h 15 phót C) 9h kÐm 5’
 B) 2h 30’ D) 8h
- Gäi hs ®äc ®Ò bµi
- Gv h­íng dÉn HS ph©n tÝch + gi¶i
- GV nhËn xÐt
Bài giải
Sè ng­êi ë trong 4 thuyÒn lµ:
5 x 4 = 20 ( ng­êi)
§¸p sè: 20 ng­êi
- Gäi hs nªu y/c bµi
- Gv ph¸t phiÕu cho 2 nhãm. Cho c¸c nhãm lµm bµi vµo phiÕu sau ®ã d¸n lªn b¶ng
- Gv nhËn xÐt, söa sai
§¸p ¸n: ý a: h×nh 1; 
 ý b: h×nh 3 vµ h×nh 4
- Gäi hs nªu y/c bµi
- Gv hdÉn hs so s¸nh theo c¸ch ®iÒn dÊu chÊm.
- Gäi 3 hs lªn b¶ng lµm, líp lµm vµo vë
- Gäi hs nhËn xÐt. Gv nhËn xÐt, ghi ®iÓm
 4 x 7 > 4 x 6 4 x5 = 5 x 4
 16 : 4 < 16 : 2
- NhËn xÐt tiÕt häc
- ChuÈn bÞ bµi sau
- Hs thùc hiÖn
- Theo dâi
- Hs nªu y/c cña bµi
- HS quan s¸t c¸c ®ång hå trong SGK
- HS nªu miÖng BT
- Líp nhËn xÐt
- Hs ®äc ®Ò bµi to¸n
- HS ph©n tÝch, nªu c¸ch gi¶i
- 1HS nªn b¶ng, líp lµm vµo vë
- Líp nhËn xÐt
- Hs nªu y/c cña bµi
- Hs lµm vµo phiÕu theo nhãm, nhãm kh¸c nhËn xÐt
- Hs nªu y/c cña bµi
- 3 hs lªn b¶ng lµm, líp lµm vµo vë
- Líp nhËn xÐt
- Nghe, nhí
Tiết 3: TNXH.	
Máu và cơ quan tuần hoàn
I. Mục tiêu:
1. KT: Sau bµi häc hs cã kh¶ n¨ng: 
+ Tr×nh bµy s¬ lùoc vÒ cÊu t¹o vµ chøc n¨ng cña m¸u.
+ Nªu ®­îc chøc n¨ng cña c¬ quan tuÇn hoµn.
+ KÓ ®­îc tªn c¸c bé phËn cña c¬ quan tuÇn hoµn.
2. KN: RÌn luyÖn cho hs tr×nh bµy ®­îc s¬ bé vÒ cÊu t¹o vµ chøc n¨ng cña m¸u vµ nªu ®­îc chøc n¨ng cña c¬ quan tuÇn hoµn mét c¸ch thµnh th¹o.
3. T§: GD hs cã ý thøc b¶o vÖ c¬ quan trong c¬ thÓ m×nh.
II. §å dïng d¹y häc.
- C¸c h×nh trong SGK (14 – 15)
- TiÕt lîn ®Ó l¾ng ®äng trong èng thuû tinh.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc.
ND vµ TG
H§ cña Gv
H§ cña Hs
A. KTBC: 
B. Bµi míi
1. GthiÖu
2. H§1: Quan s¸t vµ th¶o luËn
MT: Tr×nh bµy ®­îc s¬ l­îc vÒ thµnh phÇn cña m¸u vµ chøc n¨ng cña huyÕt cÇu ®á. Nªu ®­îc chøc n¨ng cña c¬ quan tuÇn hoµn
 ( 12’)
3. H§2: Lµm viÖc víi SGK
MT: KÓ tªn ®­îc c¸c bé phËn cña c¬ quan tuÇn hoµn
 ( 8’)
4. H§3: Ch¬i trß ch¬i “tiÕp søc”
MT: HiÓu ®­îc m¹ch m¸u ®i tíi mäi c¬ quan cña c¬ thÓ ( 6’)
5. Cñng cè, dÆn dß
+ BÖnh lao phæi biÓu hiÖn nh­ thÕ nµo?
+ Muèn phßng tr¸nh ta lµm nh­ thÕ nµo?
- Gv nhËn xÐt ®¸nh gi¸
- Trùc tiÕp
* B­íc 1: Lµm viÖc theo nhãm
+ GV yªu cÇu c¸c nhãm quan s¸t, th¶o luËn.
+ B¹n ®· bÞ ®øt tay, trÇy da bao giê ch­a? Khi bÞ ®øt tay b¹n nh×n thÊy g× ë vÕt th­¬ng?
+ Quan s¸t m¸u ®· ®­îc chèng ®«ng trong èng nghiÖm b¹n thÊy m¸u chia thµnh mÊy phÇn? ®ã lµ phÇn nµo?...
* B­íc 2: Lµm viÖc c¶ líp
- Gäi ®¹i diÖn nhãm lªn tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn.
* KL: M¸u lµ mét chÊt láng mµu ®á, gåm hai thµnh phÇn lµ huyÕt t­¬ng vµ huyÕt cÇu cßn gäi lµ tÕ bµo m¸u. 
+ Cã nhiÒu lo¹i huyÕt cÇu, quan träng nhÊt lµ huyÕt cÇu ®á, huyÕt cÇu ®á h×nh d¹ng nh­ c¸i ®Üa lâm 2 mÆt....
* B­íc 1: Lµm viÖc theo cÆp
+ ChØ vµo h×nh ®©u lµ tim, ®©u lµ c¸c m¹ch m¸u?
+ Dùa vµo h×nh vÏ, m« t¶ vÞ trÝ cña tim trong lång ngùc?
+ ChØ vµo vÞ trÝ cña tim trªn lång ngùc cña m×nh?
* B­íc 2: Lµm viÖc c¶ líp.
- Gäi ®¹i diÖn nhãm lªn tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn.
* KL: C¬ quan tuÇn hoµn gåm cã tim vµ c¸c m¹ch m¸u.
* B­íc 1: GV nªu tªn trß ch¬i vµ h­íng dÉn c¸ch ch¬i.
* B­íc 2: Hs ch¬i trß ch¬i
- GV nhËn xÐt, tuyªn d­¬ng nhãm th¾ng cuéc.
* KL: Nhê cã c¸c m¹ch m¸u ®em m¸u ®Õn mäi bé phËn cña c¬ thÓ ®Ó tÊt c¶ c¸c c¬ quan cña c¬ thÓ cã ®ñ chÊt dinh d­ìng vµ « xi ®Ó ho¹t ®éng. §ång thêi m¸u còng cã chøc n¨ng....
- NhËn xÐt tiÕt häc
- ChuÈn bÞ bµi sau.
- 2 hs tr¶ lêi
- Theo dâi
- C¸c nhãm quan s¸t h×nh 1, 2,3 (SGK) vµ tiÕp tôc quan s¸t èng m¸u ®· chèng ®«ng. Th¶o luËn theo c©u hái.
- §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn
- Nghe, nhí
- Hs q/s¸t h×nh 4 (15) vµ th¶o luËn theo cÆp theo c©u hái sau.
- §¹i diÖn c¸c nhãm lªn tr×nh bµy k/qu¶ th¶o luËn.
- Nghe, nhí
- HS ch¬i trß ch¬i.
- Nghe, nhí
Tiết 3: Thủ công.
Gấp con ếch ( Tiết1)
I. Mục tiêu:
1. KT: Häc sinh biÕt c¸ch gÊp con Õch.
- GÊp ®­îc con Õch b»ng giÊy ®óng qui tr×nh kÜ thuËt.
2. KN: RÌn luyÖn cho hs gÊp ®­îc con Õch t­¬ng ®èi thµnh th¹o vµ chÝnh x¸c
3. T§: Hs cã høng thó víi giê häc gÊp h×nh.
II. GV chuẩn bị:
- MÉu con Õch ®­îc gÊp b»ng giÊy mµu.
- Tranh qui tr×nh gÊp con Õch b»ng giÊy.
- GiÊy mµu hoÆc giÊy tr¾ng, kÐo thñ c«ng.
- Bót mµu.
III. Ho¹t ®éng d¹y häc:
ND vµ TG
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
A. KTBC
B. Bµi míi
1. GthiÖu
 * H§1: H­íng dÉn HS quan s¸t vµ nhËn xÐt. 
- KiÓm tra ®å dïng häc tËp cña hs
- Trùc tiÕp
- GV giíi thiÖu mÉu con Õch gÊp b»ng giÊy vµ nªu c©u hái.
- Theo dâi
- HS quan s¸t, tr¶ lêi.
+ Con Õch gåm mÊy phÇn?
( 3 phÇn: ®Çu, th©n, ch©n)
 ( 7’)
+ §Æc ®iÓm cña c¸c phÇn? 
(PhÇn ®Çu: cã 2 m¾t; PhÇn th©n: ph×nh réng dÇn vÒ ph¸i sau; PhÇn ch©n: 2 ch©n tr­íc vµ 2 ch©n sau ë d­íi th©n.)
- HS quan s¸t, tr¶ lêi.
- GV liªn hÖ thùc tÕ vÒ h×nh d¹ng vµ Ých lîi cña con Õch.
- HS chó ý nghe.
- 1 HS lªn b¶ng më dÇn con Õch gÊp mÉu.
- GV hái: 
+ Nªu sù gièng nhau cña c¸ch gÊp bµi nµy víi bµi " gÊp m¸y bay ®u«i rêi" ®· häc ë líp 2?
- Hs nªu
* H§2: HdÉn mÉu. ( 22’)
* B­íc 1: GÊp, c¾t tê giÊy h×nh vu«ng.
- GV thùc hiÖn nh­ ë bµi tr­íc.
- HS quan s¸t.
 GV thùc hiÖn.
* B­íc 2: GÊp t¹o 2 ch©n tr­íc cña Õch
+ GÊp ®«i tê giÊy h×nh vu«ng theo ®­êng chÐo ®­îc h×nh tam gi¸c, gÊp ®«i h×nh tam gi¸c ®Ó lÊy ®­êng dÊu gi÷a, sau ®ã më ra.
- HS quan s¸t.
+ GÊp 2 nöa c¹nh ®¸y vÒ phÝa tr­íc vµ phÝa sau theo ®­êng dÊu.
- HS quan s¸t.
+ Lång 2 ngãn tay c¸i vµo gi÷a lßng h×nh kÐo sang hai bªn.
- HS quan s¸t.
+ GÊp 2 nöa c¹nh ®¸y cña h×nh tam gi¸c ë ph¸i trªn.
+ GÊp 2 ®Ønh cña h×nh vu«ng theo ®­êng gÊp dÊu gÊp 
* B­íc 3: GÊp t¹o hai ch©n sau vµ th©n con Õch
- GÊp 2 c¹nh bªn cña h×nh tam gi¸c  më 2 ®­êng gÊp ra.
- HS nghe - quan s¸t.
- GÊp 2 c¹nh bªn
- LËt ra mÆt sau gÊp phÇn cuèi
- GÊp ®«i ph©n võa gÊp lªn 
- LËt lªn dïng bót t« 2 m¾t con Õch.
* C¸ch lµm con Õch nh¶y:
- GV h­íng dÉn .
- GV treo tranh quy tr×nh. 
- HS quan s¸t.
- 1 -> 2 HS lªn b¶ng thao t¸c l¹i c¸c b­íc gÊp con Õch ®Ó c¶ líp quan s¸t.
-> GV uèn n¾n nh÷ng thao t¸c ch­a ®óng cho HS.
* Thùc hµnh:
2. Cñng cè, dÆn dß: (2')
- GV tæ chøc cho HS thao t¸c gÊp con Õch nh­ ®· HD.
- NhËn xÐt tiÕt häc.
- ChuÈn bÞ bµi sau
- HS thùc hµnh.
- Nghe, nhí
Tiết 4: Sinh hoạt lớp
Nhận xét tuần 3
I/ Nhận xét chung:
1. §¹o ®øc:
	- Nh×n chung c¸c em ®Òu ngoan ngo·n, biÕt v©ng lêi thÇy c« gi¸o, ®oµn kÕt víi b¹n bÌ.
2. Häc tËp:
	- C¸c em ®i häc ®óng giê. VÒ nhµ lµm bµi vµ häc bµi t­¬ng ®èi ®Çy ®ñ, trong líp chó ý nghe gi¶ng, h¨ng h¸i ph¸t biÓu ý kiÕn x©y dùng bµi. Song bªn c¹nh ®ã vÉn cßn mét sè em ch­a chÞu khã lµm bµi vµ häc bµi tr­íc khi ®Õn líp, trong líp cßn hay mÊt trËt tù vµ lµm viÖc riªng nh­ em: QuyÕt, Toan, Mai
3. L§- VS: 
	- VÖ sinh tr­êng líp s¹ch sÏ
	- VÖ sinh c¸ nh©n t­¬ng ®èi gän gµng
4. C¸c ho¹t ®éng kh¸c:
	- C¸c em tham gia ®Çy ®ñ, nhiÖt t×nh
II/ Ph­¬ng h­íng tuÇn tíi:
	- Duy tr× sÜ sè häc sinh
	- Häc bµi vµ lµm bµi tr­íc khi ®Õn líp
	- Thu tiÒn trung thu 5.000/1 em	
	- Lao ®éng vÖ sinh xung quanh tr­êng

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 3.doc