Bài giảng Tiếng Việt Lớp 3 - Tuần 5, Bài: Người lính dũng cảm - Năm học 2021-2022 - Lê Thị Bền

Bài giảng Tiếng Việt Lớp 3 - Tuần 5, Bài: Người lính dũng cảm - Năm học 2021-2022 - Lê Thị Bền

Viên tướng khoát tay:

 - Về thôi!

 - Nhưng như vậy là hèn.

 Nói rồi, chú lính quả quyết bước về phía vườn trường.

 Những người lính và viên tướng sững lại nhìn chú lính nhỏ.

 Rồi, cả đội bước nhanh theo chú, như là bước theo một người chỉ huy dũng cảm.

 

pptx 11 trang Người đăng Cao Dung Ngày đăng 24/07/2023 Lượt xem 105Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tiếng Việt Lớp 3 - Tuần 5, Bài: Người lính dũng cảm - Năm học 2021-2022 - Lê Thị Bền", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÍNH TẢ 3 
Giáo viên: Lê Thị Bền 
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN DINH 
l oay hoay 
g ió xoáy 
g iáo dục 
h àng rào 
KIỂM TRA BÀI CŨ: 
Thứ tư, ngày 26 tháng 1 năm 2022 
Chính tả 
Nghe - viết: Người lính dũng cảm 
Chính tả: 
Nghe - viết: Người lính dũng cảm 
 Viên tướng khoát tay: 
	 - Về thôi! 
	 - Nhưng như vậy l à hèn. 
 Nói rồi, chú lính quả quyết bước về phía vườn trường. 
 Những người lính v à viên tướng sững lại nhìn chú lính nhỏ. 
 Rồi , cả đội bước nhanh theo chú, như l à bước theo một người chỉ huy dũng cảm. 
Những chữ n à o trong đoạn văn được viết hoa? 
 Các chữ đầu câu, đầu đoạn. 
Chính tả 
Người lính dũng cảm 
H ư ớng dẫn nghe, viết: 
Đoạn văn có mấy câu? 
Đoạn văn có 6 câu. 
Lời các nhân vật được đánh dấu bằng những gì? 
H ư ớng dẫn nghe, viết: 
Viết sau dấu hai chấm, xuống dòng, gạch đầu dòng. 
Luyện viết từ khó 
q uả quyết 
v ườn trường 
k hoát tay 
s ững lại 
v iên tướng 
uyêt 
ươn ương 
ương 
 ưng a i 
 oát 
ay 
iên 
Chính tả 
Nghe- viết : Người lính dũng cảm 
 Viên tướng khoát tay: 
	- Về thôi! 
	- Nhưng như vậy l à hèn. 
 Nói rồi, chú lính quả quyết bước về phía vườn trường. 
 Những người lính v à viên tướng sững lại nhìn chú lính nhỏ. 
 Rồi , cả đội bước nhanh theo chú, như l à bước theo một người chỉ huy dũng cảm. 
Lỗi 
 B à i 2 b) Điền v à o chỗ trống en hay eng ? 
 Tháp Mười đẹp nhất bông s  
 Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ. 
 Bảo Định Giang 
 Bước tới Đèo Ngang bóng xế t à 
 Cỏ cây ch  đá, lá ch  hoa 
 B à Huyện Thanh Quan 
en 
en 
en 
BÀI TẬP CHÍNH TẢ: 
Số thứ tự 
Chữ 
Tên chữ 
1 
n 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ph 
en-nờ 
pê 
nh 
ng 
ngh 
en-nờ hát (en hát) 
o 
p 
pê hát 
B à i tập 3 : Chép v à o vở những chữ v à tên chữ còn thiếu trong bảng sau: 
en-nờ giê (en giê) 
en-nờ giê hát 
ô 
ơ 
o 
ô 
ơ 
CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_tieng_viet_lop_3_tuan_5_bai_nguoi_linh_dung_cam_na.pptx