Bài tập Tiếng Anh 3 - Unit 9: What colour is it?

Bài tập Tiếng Anh 3 - Unit 9: What colour is it?

3. Put the words in order. Then read aloud.

1. notebook/ is/ your/ This/ .

______________________________________________________________

2. colour/ What/ pen/ is/ your/ ?

______________________________________________________________

3. are/ These/ rulers/ your/ .

______________________________________________________________

4. What/ are/ your pencil sharpeners/ colour/ .

______________________________________________________________

4. Khoanh tròn vào đáp án đúng A, B hoặc C.

1. How _________ you?

A. am B. is C. are

2. Good bye. ______ you later.

A. What B. See C. How

3. It ________ a dog?

A. is B. See C. am

 

docx 2 trang Người đăng haihahp2 Ngày đăng 09/07/2022 Lượt xem 656Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập Tiếng Anh 3 - Unit 9: What colour is it?", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI TẬP CHO HỌC SINH ÔN TẬP TẠI NHÀ TRONG THỜI GIAN NGHỈ PHÒNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VIRUS CORONA GÂY RA.
(Dành cho học sinh khối lớp 3)
UNIT 9: WHAT COLOUR IS IT?
PHONICS AND VOCABULARY.
1. Complete and say aloud.
_t
_range
2. Look and write.
1. Your school bag is _____
2. My pen is __________.
3. My rulers are _______.
4. Your rubbers are ________.
5. My pencil is _________.
B. SENTENCE PATTERNS
1. Read and match.
1. Is that your pen?
a. Yes, they are.
1 - 
2. What colour is this?
b. They are brown.
2 - 
3. Are these your pencils?
c. It's orange.
3 -
4. What colours are they?
d. Yes, it is.
4 - 
2. Read and complete.
3. Put the words in order. Then read aloud.
1. notebook/ is/ your/ This/ .
______________________________________________________________
2. colour/ What/ pen/ is/ your/ ?
______________________________________________________________
3. are/ These/ rulers/ your/ .
______________________________________________________________
4. What/ are/ your pencil sharpeners/ colour/ .
______________________________________________________________
4. Khoanh tròn vào đáp án đúng A, B hoặc C.
1. How _________ you? 	
A. am	B. is 	C. are 	
2. Good bye. ______ you later.	
A. What	B. See	C. How	
3. It ________ a dog?	
A. is	B. See	C. am	
4. __________. I am Linda	
A. Hello	B. Good-bye	C. It 	

Tài liệu đính kèm:

  • docxbai_tap_tieng_anh_3_unit_9_what_colour_is_it.docx