First term exam subject: English 3

First term exam subject: English 3

2. Khoanh tròn câu trả lời đúng (2 points )

1. What is this?

a. Its red. b. Its a pen.

2. How are you?

a. Im fine. Thank you. b. Im Hoa. Thank you.

3. Is this a book?

a. Yes, it is. b. Its a book.

4. What color is it ?

a. Its blue. b. Its a pen.

 

doc 7 trang Người đăng thuydung93 Lượt xem 1545Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "First term exam subject: English 3", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HINH LET’S GO
GIA HIEP PRIMARY SCHOOL
Name:
Class: 
 Marks
FIRST TERM EXAM
Subject: English
Time : 35 minutes
I. Listening 
 1. Nghe và khoanh tròn tranh được nói đến trong mỗi câu sau ( 3 points )
1. 2. 3.
 A B A B A B
4. 5. 6. 
 A B A B A B
II. Reading and writing 
Hoàn thành các câu sau ( 2 points )
 a. This is a _______ ruler. b. This is a _____ _____ 
c. This is a ____ and _____ pen. d. This is a ______ ______
2.. Khoanh tròn câu trả lời đúng (2 points )
1. What is this?
a. It’s red. b. It’s a pen.
2. How are you?
a. I’m fine. Thank you. b. I’m Hoa. Thank you.
3. Is this a book?
a. Yes, it is. b. It’s a book.
4. What color is it ?
a. It’s blue. b. It’s a pen.
3. Nối cột A với cột B sao cho thích hợp (3 points )
A
B
gray °
black °
green °
Raise your hand °
Put your hand down °
Look at the board °
°Màu xanh
°Màu xám
°Màu đen
°Nhìn lên bảng
°Giơ tay lên
°Để tay xuống
The end
GIA HIEP PRIMARY SCHOOL
Name:.
Class: ..
TEST
Time allowed: 35 minutes
I. Complete the dialogue. (2pts)
A:	Lisa: .........! I’m Nam.
	Mai: Hi! My . is Hoa.
	Lisa: What is your ..?
	Tom:  name is Tam.
II. Match. (2pts)
a) a pen
b) a book
c) a ruler
 4. 
	d) a desk
III. Unscramble. (2pts)
1. bklac	5. elyolw	
2. npki	6. uleb	
3. boko	7. lerur	
4. npe	8. der	
IV. Circle the right answer. (2pts)
1. What is this?
a. It’s red.	b. It’s a pen.
2. How are you?
a. I’m fine. Thank you.	b. I’m Hoa.
3. Is it a book?
a. Yes, it is.	b. It’s a book.
4. What color is this?
a. It’s blue.	b. It’s a pen.
V. Match the line in B with the line in A. (2pts)
Line A 
Line B
Stand 
Sit 
Open
Listen
Raise 
Take 
Put
Write
your name
your hand down
out your book
your hand 
carefully
your book
down
up

Tài liệu đính kèm:

  • docHINH VA TEST LET'S GO.doc