Giáo án Lớp 3 - Tuần 21 (Sáng + Chiều) - Năm học 2018-2019

Giáo án Lớp 3 - Tuần 21 (Sáng + Chiều) - Năm học 2018-2019

* TËp ®äc:

- Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ.

- Hiểu ND: Ca ngợi Trần Quốc Khái thông minh, ham học hỏi, giàu trí sáng tạo (trả lời được các CH trong SGK; thuộc bài thơ).

* KÓ chuyÖn:

Kể lại được một đoạn của câu chuyện.

Có thể yêu cầu HS hoàn thành tốt biết đặt tên cho từng đoạn câu chuyện.

*GDKNS:

 - Thể hiện sự tự tin

- Tư duy sáng tạo

doc 26 trang Người đăng haihahp2 Ngày đăng 07/07/2022 Lượt xem 237Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 3 - Tuần 21 (Sáng + Chiều) - Năm học 2018-2019", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 21:
Thø hai ngµy 21 th¸ng 01 n¨m 2019
TiÕt 1: 	Sinh ho¹t d­íi cê 
Toµn tr­êng tËp chung
TiÕt 2+3: TËp ®äc – kÓ chuyÖn: 
	 TiÕt 41 : ¤ng tæ nghÒ thªu
I.Môc tiªu:
* TËp ®äc:
- Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ.
- Hiểu ND: Ca ngợi Trần Quốc Khái thông minh, ham học hỏi, giàu trí sáng tạo (trả lời được các CH trong SGK; thuộc bài thơ).
* KÓ chuyÖn:
Kể lại được một đoạn của câu chuyện.
Có thể yêu cầu HS hoàn thành tốt biết đặt tên cho từng đoạn câu chuyện.
*GDKNS:
 - Thể hiện sự tự tin 
- Tư duy sáng tạo
* TCTV : Häc sinh ®äc ®óng c¸c tõ c©u trong bµi . 
II.§å dïng d¹y häc:
- Tranh minh ho¹ luyÖn trong SGK
- Mét s¶n phÈm thªu ®Ñp
III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
TËp ®äc
1. Ổn định tổ chức
2. KTBC: 
Chó ë bªn B¸c Hå vµ tr¶ lêi c©u hái vÒ ND bµi (2HS)
- HS + GV nhËn xÐt.
3. Bµi míi:
a. Giíi thiÖu bµi.
b. LuyÖn ®äc:
*. GV ®äc diÔn c¶m toµn bµi 
- GV h­íng dÉn c¸ch ®äc gi¶i nghÜa tõ 
- §äc tõng c©u 
- HS nèi tiÕp ®äc tõng c©u
- §äc tõng ®o¹n tr­íc líp 
- HS ®äc 
- HS gi¶i nghÜa tõ míi
- §äc tõng ®o¹n trong nhãm
- HS ®äc theo N5 
- C¶ líp ®äc ®ång thanh 1 lÇn 
*. H­íng dÉn HS t×m hiÓu bµi 
* HS ®äc thÇm ®o¹n 1, 2 + tr¶ lêi
- Håi nhá TrÇn Quèc Kh¸i ham häc hái nh­ thÕ nµo?
- TrÇn Quèc Kh¸i häc c¶ khi ®èn cñi, lóc kÐo vã t«m
- Nhê ch¨m chØ häc tËp TrÇn Quèc Kh¸i ®· thµnh ®¹t nh­ thÕ nµo ?
- ¤n ®ç tiÕn sÜ, trë thµnh vÞ quan to trong triÒu ®×nh.
- Khi TrÇn Quèc Kh¸i ®i sø Trung Quèc, vua TQ ®· nghÜ ra c¸ch g× ®Ó thö tµi sø thÇn ViÖt Nam ?
- Vua cho dùng lÇu cao mêi TrÇn Quèc Kh¸i lªn ch¬i, råi cÊt thang xem «ng lµm thÕ nµo?
* HS ®äc §3,4
- ë trªn lÇu cao, TrÇn Quèc Kh¸i ®· lµm g× ®Ó sèng?
- Bông ®ãi «ng ®äc 3 ch÷ "PhËt trong lßng", hiÓu ý «ng bÎ tay t­îng phËt nÕm thö míi biÕt 2 pho t­îng ®­îc n¨n b»ng bét chÌ lam
- TrÇn Quèc Kh¸i ®· lµm g× ®Ó kh«ng bá phÝ thêi gian ?
- «ng mµy mß quan s¸t 2 c¸i läng vµ bøc tr­íng thªu, nhí nhËp t©m c¸ch thªu tr­íng vµ lµm läng.
- TrÇn Quèc Kh¸i ®· lµm g× ®Ó xuèng ®Êt b×nh an v« sù ?
- ¤ng b¾t ch­íc nh÷ng con d¬i, «ng «m läng nh¶y xuèng ®Êt b×nh an v« sù 
* HS ®äc §5:
- V× sao TrÇn Quèc Kh¸i ®­îc suy t«n lµ «ng tæ nghÒ thªu ?
- V× «ng lµ ng­êi ®· truyÒn d¹y cho nh©n d©n nghÒ thªu  
- Néi dung c©u chuyÖn nãi ®iÒu g× ? 
- Ca ngîi TrÇn Quèc Kh¸i lµ ng­êi th«ng minh ham häc hái 
4. LuyÖn ®äc l¹i:
- GV ®äc ®o¹n 3
- HS nghe 
- HD häc sinh ®äc ®o¹n 3
- 3 - 4 HS thi ®äc ®o¹n v¨n.
- 1HS ®äc c¶ bµi 
- HS nhËn xÐt 
- GV nhËn xÐt 
 KÓ chuyÖn
a. GV nªu nhiÖm vô
- HS nghe 
b. HD häc sinh kÓ chuyÖn 
* §Æt tªn cho tõng ®o¹n v¨n cña c©u chuyÖn 
- 2HS ®äc yªu cÇu + mÉu ®o¹n 1
* GV gäi HS nªu yªu cÇu 
- 2HS ®äc yªu cÇu + mÉu ®o¹n 1
- GV nh¾c HS ®Æt tªn ng¾n gän, thÓ hiÖn ®óng néi dung.
- HS ®äc thÇm, suy nghÜ, lµm bµi c¸ nh©n
- GV gäi HS nªu 
- HS tiÕp nèi nhau nªu tªn m×nh ®· ®Æt cho §1,2,3,4,5.
- GV viÕt nhanh lªn b¶ng nh÷ng c©u HS ®Æt ®óng, hay.
VD: §1: CËu bÐ ham häc 
 §2: Thö tµi
 §3: Tµi trÝ cña TrÇn Quèc Kh¸i
- GV nhËn xÐt 
 §4: Xuèng ®Êt an toµn 
 §5: TruyÒn nghÒ cho d©n 
* KÓ l¹i mét ®o¹n cña c©u chuyÖn:
- Mçi HS chän 1 ®o¹n ®Ó kÓ l¹i 
- 5HS nèi tiÕp nhau thi kÓ 5 ®o¹n 
GV nhËn xÐt 
- HS nhËn xÐt 
5. Cñng cè - dÆn dß:
- Qua c©u chuyÖn nµy em hiÓu ®iÒu g× ?
( 2HS nªu)
- NhËn xÐt giê häc 
TiÕt 4: Đạo đức
 Đ/c: Hà dạy
TiÕt 5: To¸n 
	 TiÕt 101: LuyÖn tËp 
I.Môc tiªu: 
- Biết cộng nhẩm các số tròn trăm, tròn nghìn có đến bốn chữ số và giải bài toán bằng hai phép tính.
- Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 
II.§å dïng d¹y häc:
- B¶ng phô
III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc.
1. Ổn định tổ chức
2.KiÓm tra : Nªu qui tr×nh céng c¸c sè cã ®Õn 4 ch÷ sè ? (2HS)
- HS + GV nhËn xÐt.
3. Bµi míi:
a. HD häc sinh céng nhÈm c¸c sè trßn nghÜa, trßn tr¨m.
* Bµi 1:
- GV viÕt lªn b¶ng phÐp céng 
4000 + 3000
- HS quan s¸t
- GV yªu cÇu HS tÝnh nhÈm 
- HS tÝnh nhÈm - nªu kÕt qu¶
4000 + 3000 = 7000
- GV gäi HS nªu l¹i c¸ch tÝnh ?
- Vµi HS nªu 
4 ngh×n + 3 ngh×n = 7 ngh×n 
VËy 4000 + 3000 = 7000 
- GV cho HS tù lµm c¸c phÐp tÝnh kh¸c råi ch÷a bµi. 
5000 + 1000 = 6000
6000+ 2000 = 8000
4000 + 5000 = 9000
* Bµi 2:
- GV viÕt b¶ng phÐp céng 
6000 +500
- HS quan s¸t tÝnh nhÈm 
- GV gäi HS nªu c¸ch tÝnh 
- HS nªu c¸ch céng nhÈm 
VD: 60 tr¨m + tr¨m = 65 tr¨m 
- GV nhËn xÐt 
VËy 6000 +500 = 6500 
- C¸c phÐp tÝnh cßn l¹i cho HS lµm vµo b¶ng con 
2000 + 400 = 2400
9000 + 900 = 9900
300 + 4000 = 4300
b: Thùc hµnh 
* Bµi 3 (103): Cñng cè vÒ ®Æt tÝnh vµ céng sè cã ®Õn 4 ch÷ sè 
- GV gäi HS nªu yªu cÇu bµi tËp 
- 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp 
- HS lµm b¶ng con.
- GV söa sai cho HS sau mçi lÇn gi¬ b¶ng
* Bµi 4 (103)
* Cñng cè vÒ gi¶i to¸n b»ng 2 phÐp tÝnh 
- 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp 
- HS nªu c¸ch lµm - lµm vµo vë bµi tËp 
- GV gäi HS nªu yªu cÇu 
 Tãm t¾t:
 Bµi gi¶i: 
Buæi s¸ng
Sè lÝt dÇu cöa hµng b¸n ®­îc trong buæi chiÒu lµ:
Buæi chiÒu
433 x 2 = 864 (l)
Sè lÝt dÇu cöa hµng b¸n c¶ hai buæi ®­îc lµ: 
432 + 864 = 1296 (l)
 §¸p sè: 1296 lÝt
4. Cñng cè - dÆn dß:
- Nªu c¸ch tÝnh nhÈm c¸c sè trßn ngh×n ?
(2HS)
- NhËn xÐt giê häc 
 Thứ ba ngày 22 tháng 01 năm 2019
Tiết 1: ChÝnh t¶ ( Nghe viết)
TiÕt 41: ¤ng tæ nghÒ thªu
I.Môc tiªu:
- Nghe - viết đúng bài CT; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.
- Làm đúng BT (2) a/b (chọn 3 trong 4 từ) hoặc bài tập CT phương ngữ do GV
 soạn.
II.§å dïng d¹y häc:
- B¶ng líp viÕt 11 tõ cÇn ®iÒn vµo chç trèng.
- 12 tõ cÇn ®Æt dÊu hái hay dÊu ng·.
III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
1.Ổn định tổ chức
2. KTBC: 
- GV ®äc xao xuyÕn, s¸ng suèt (HS viÕt b¶ng con).
- HS + GV nhËn xÐt.
3. Bµi míi:
a. Giíi thiÖu bµi.
b. HD häc sinh nghe viÕt:
* HD häc sinh chuÈn bÞ.
- GV ®äc ®o¹n chÝnh t¶ 
- HS nghe 
- 2 HS ®äc l¹i 
- GV h­íng dÉn c¸ch tr×nh bµy.
+ Nªu c¸ch tr×nh bµy 1 bµi chÝnh t¶ thuéc thÓ lo¹i v¨n b¶n?
- 1HS nªu 
- GV ®äc 1 sè tiÕng khã: TrÇn Quèc Kh¸i vã t«m, triÒu ®×nh, tiÕn sÜ  
- HS luyÖn viÕt vµo b¶ng con
- GV söa sai cho HS 
* GV ®äc bµi chÝnh t¶ 
- HS nghe viÕt vµo vë 
- GV quan s¸t uÊn n¾n cho HS 
* NhËn xÐt, ch÷a bµi.
- GV ®äc l¹i bµi 
- HS ®æi vë so¸t lçi
- GV thu bµi nhËn xÐt.
c. HD lµm bµi tËp 
* Bµi 2 (a)
- GV gäi HS nªu yªu cÇu 
- 2 HS nªu yªu cÇu bµi tËp
- HS lµm bµi c¸ nh©n 
- GV gäi HS ®äc bµi lµm 
- HS ®äc bµi lµm:
+ Ch¨m chØ - trë thµnh - trong triÒu ®×nh - tr­íc thö th¸ch - xö trÝ - lµm cho - kÝnh träng, nhanh trÝ, truyÒn l¹i - cho nh©n d©n
- HS nhËn xÐt 
- GV nh©nn xÐt. 
4. Cñng cè - dÆn dß:
- NX bµi viÕt cña HS 
- NhËn xÐt giê häc 
Tiết 2:	 Âm nhạc
 TiÕt 21: Học hát bài: Cùng múa hát dưới trăng
(Nhạc và lời: Hoàng Lân)
I. Mục tiêu
- Biết hát theo giai điệu và lời ca.
- Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát.
- Giáo dục HS yêu quý và bảo vệ thiên nhiên.
II. Tài liệu và phương tiện
- Đàn, phách, SGK, mặt mếu mặt cười.
III. Tiến trình
A. Hoạt động cơ bản
- Cùng nhau hát bài hát: Em yêu trường em
- Làm quen với bài hát mới: Cùng múa hát dưới trăng
- Quan sát, trả lời câu hỏi: Bài hát do ai sáng tác? Nội dung bài hát nói về điều gì?
- Đọc lời ca của bài hát: 
Mặt trăng tròn nhô lên. Tỏa sáng xanh khu rừng.
Thỏ mẹ và Thỏ con, nắm tay cùng vui múa.
Hươu, Nai, Sóc đến xem, xin mời vào nhảy cùng.
La la lá la lá lá. Cùng múa hát dưới trăng.
La la lá la lá lá. Cùng múa hát dưới trăng.
- Nghe GV trình bày bài hát (hoặc nghe qua băng/đĩa).
- Nêu cảm nhận của em sau khi nghe bài hát (giai điệu, tính chất).
- Dạy hát từng câu kết hợp với giai điệu đàn sau đó hát nối tiếp các đến hết bài.
- Cho lớp hát cả bài nhiều lần.
B. Hoạt động thực hành
- Yêu cầu các nhóm hát kết hợp vỗ tay theo nhịp, ví dụ:
Mặt trăng tròn nhô lên. Tỏa sáng xanh khu rừng...
 x x x x 
- Các nhóm lần lượt trình bày kết quả thực hiện ( có thể cầm sách để hát). Sau khi mỗi nhóm trình bày xong, HS các nhóm khác tham gia nhận xét, đánh giá.
- Trả lời các câu hỏi sau:
+ Từ nào dưới đây được sử dụng trong lời ca của bài hát?
 	a. Bầu trời 	b. Anh em
	c. Múa hát 	d. Bay cao
+ Từ nào dưới đây không được sử dụng trong lời ca của bài hát?
 	a. Trăng tròn 	b. Khu rừng
	c. Thỏ mẹ 	d. Kết đoàn
* Đánh giá:
- HS tự đánh giá kết quả học hát bằng cách đánh dấu (x) vào 1 trong 4 mức độ dưới đây:
Hát ở mức độ tốt
Hát ở mức độ trung bình
Hát ở mức độ khá
Hát chưa đạt
C. Hoạt động ứng dụng
- HS học thuộc bài hát Cùng múa hát dưới trăng để hát trong các hoạt động ở trường, ở lớp.
- Về nhà, các em có thể hát cho mọi người trong gia đình nghe hoặc dạy cho các em bé hát ( nếu có).
TiÕt 3: To¸n
	 TiÕt 102: PhÐp trõ c¸c sè trong ph¹m vi 10000
I.Môc tiªu:
- Biết trừ các số trong phạm vi 10000 (bao gồm đặt tính và tính đúng).
- Biết giải toán có lời văn (có phép trừ các số trong phạm vi 10000).
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4.
* TCTV : Häc sinh ®äc ®óng c¸ch céng trong bµi 
II.§å dïng d¹y häc:
- B¶ng phô
III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
1. Ổn định tổ chức
2. KiÓm tra : 2HS lªn b¶ng lµm 2 phÐp tÝnh 
	256 	471
	125	168
- HS + GV nhËn xÐt.
3. Bµi míi:
a. GV h­íng dÉn HS tù thùc hiÖn phÐp trõ 8652 - 3917
- GV viÕt b¶ng 8652 - 3917 = ?
- HS quan s¸t 
- GV gäi HS nªu nhiÖm vô ph¶i thùc hiÖn
- 1HS nªu
- HS nªu c¸ch thùc hiÖn phÐp céng 
- GV gäi HS tÝnh 
- 1HS lªn b¶ng thùc hiÖn vµ nªu c¸ch trõ.
- Vµi HS nh¾c l¹i 
-8652
 3917
 4735
- VËy muèn trõ sè cã 4 ch÷ sè cho sè cã 4 ch÷ sè ta lµm nh­ thÕ nµo?
- HS nªu quy t¾c 
- NhiÒu HS nh¾c l¹i.
b. Thùc hµnh.
* Bµi 1: * Cñng cè vÒ trõ sè cã 4 ch÷ sè.
- GV gäi HS nªu yªu cÇu 
- 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp 
- HS nªu c¸ch thùc hiÖn 
- HS lµm b¶ng con
- GV söa sai cho HS sau mçi lÇn gi¬ b¶ng
-6385 -7563 - 8090
 2927 4908 7131 
 3458 2655 959
* Bµi 2: * Cñng cè vÒ kÜ n¨ng ®Æt tÝnh vµ tÝnh kÕt qu¶ phÐp trõ sè cã 4 ch÷ sè 
- GV gäi HS nªu yªu cÇu 
- 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp
- HS lµm vµo vë + 2HS lªn b¶ng 
- GV gäi HS ®äc bµi, NX 
-5482 - 8695 - 9996 - 2340
- GV nhËn xÐt chung
 1956 2772 6669 312 
 4526 5913 3327 1828
* Bµi 3: Cñng cè vÒ ý nghÜa cña phÐp trõ qua gi¶i to¸n cã lêi v¨n b»ng phÐp trõ.
- GV gäi HS nªu yªu cÇu 
- 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp 
- 1HS ph©n tÝch bµi to¸n 
- HS lµm vµo vë + 1HS lªn b¶ng lµm bµi 
Tãm t¾t:
Bµi gi¶i:
 Cöa hµng cã: 4283 m v¶i 
Cöa hµng cßn l¹i sè mÐt v¶i lµ:
 §· b¸n: 1633m v¶i 
4283 - 1635 = 2648 (m)
 Cßn :..m v¶i ?
 §¸p ... iới thiệu .
 - Các nhóm còn lại theo dõi để có nhận xét.
 - Sau đó gv nhận xét, đánh giá từng nhóm.
 - Gv cho hs tích vào phần tự đánh giá ở sgk 2 mức:
 + Hoàn thành
 + Chưa hoàn thành
 - Sau đó gv cho hs ghi lời nhận xét và đánh gia của thầy/cô giáo vào sgk.
* Vận dụng, sáng tạo:
 - Gv cho các nhóm sử dụng giấy bồi sáng tạo thành các loại trái cây mình thích.
 - Gv hướng dẫn cách thực hiện để hs nắm bắt: sử dụng giấy bồi cuộn lại để tạo quả, sử dụng hồ dán để gắn kết giấy bồi, sau đó sử dụng giấy màu dán xung quanh tạo màu sắc cho quả, tạo thêm cuống lá cho sinh động.
 - Gv củng cố lại kiến thức đã 
 4. Củng cố, dặn dò: HS chuẩn bị cho tiết sau
- Các nhóm trưng bày và đại diện lên trình bày. 
- Các nhóm theo dõi, chú ý nhận xét của gv.
- Hs tích vào phần tự đánh giá. 
- Hs ghi lời nhận xét, đánh giá của gv vào sgk.
- Các nhóm chuẩn bị giấy bồi, hồ dán, giấy màu.
- Hs quan sát.
- Hs lắng nghe
Thø s¸u ngµy 25 th¸ng 01 n¨m 2019
TiÕt 1: TËp viÕt: 
	 TiÕt 21: ¤n ch÷ hoa: O, ¤, ¥	
I.Môc tiªu:
Viết đúng và tương đối nhanh chữ hoa Ô (1 dòng), L, Q (1 dòng); viết đúng tên riêng Lãn Ông (1 dòng) và câu ứng dụng: Ổi Quảng Básay lòng người (1 lần) bằng cỡ chữ nhỏ.
* GDBVMT: 
- Giáo dục tình yêu quê hương, đất nước qua câu ca dao: ổi Quảng Bá, cá Hồ Tây / Hàng đào tơ lụa làm say lòng người
* TCTV : Häc sinh ®äc c¸c ©m, tõ, c©u trong bµi . 
II.§å dïng d¹y häc:
- MÉu ch÷ viÕt hoa O, ¤, ¥.
- C¸c ch÷ L·n ¤ng vµ c©u ca dao viÕt trong dßng kÎ « li.
III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
1. Ổn định tổ chức
2.KTBC: 
 ? Nh¾c l¹i tõ vµ c©u øng dông ? (2HS)
- HS + GV nhËn xÐt
3. Bµi míi
a. Giíi thiÖu bµi - ghi ®Çu bµi .
b. HD häc sinh viÕt trªn b¶ng con.
* LuyÖn viÕt ch÷ hoa
- GV yªu cÇu HS më s¸ch quan s¸t 
- HS quan s¸t 
+ T×m c¸c ch÷ hoa cã trong bµi ?
L, ¤, Q, B, H, T, §.
- GV viÕt mÉu kÕt hîp nh¾c l¹i c¸ch viÕt 
- HS quan s¸t
- HS tËp viÕt c¸c ch÷ O, ¤, ¥, Q, trªn b¶ng con 
- GV quan s¸t söa sai 
* LuyÖn viÕt tõ øng dông 
- GV gäi HS nh¾c l¹i tõ øng dông 
- 2 HS ®äc 
- GV giíi thiÖu tªn riªng L·n ¤ng 
- HS nghe 
- GV ®äc L·n ¤ng 
- HS viÕt trªn b¶ng con L·n ¤ng 
- GV quan s¸t söa sai
* LuyÖn viÕt c©u øng dông 
- GV gäi HS ®äc 
- HS ®äc c©u øng dông 
- GV gi¶i thÝch c©u øng dông, c©u ca dao 
- HS nghe 
- GV ®äc æi , Qu¶ng T©y 
- HS viÕt b¶ng con 3 lÇn 
- GV söa sai 
c. HD häc sinh viÕt vë TV
- GV nªu yªu cÇu 
- HS nghe 
- HS viÕt bµi vµo vë 
- GV quan s¸t, uÊn n¾n cho HS 
d. NhËn xÐt, ch÷a bµi 
- NhËn xÐt bµi viÕt 
4. Cñng cè - dÆn dß:
- NhËn xÐt giê häc 
TiÕt 2: TËp lµm v¨n: 
	 TiÕt 21: Nãi vÒ trÝ thøc. Nghe - kÓ: N©ng niu tõng h¹t gièng 
I.Môc tiªu:
- Biết nói về người trí thức được vẽ trong tranh và công việc họ đang làm (BT1).
- Nghe - kể lại được câu chuyện Nâng niu từng hạt giống (BT2).
II.§å dïng d¹y häc:
- Tranh minh ho¹ trong SGK:
-1 h¹t thãc.
- B¶ng líp viÕt 3 c©u hái gîi ý.
III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
1. Ổn định tổ chức
2.KTBC:
 ? §äc b¸o c¸o vÒ H§ cña tæ trong th¸ng võa qua ? (3HS)
- HS + GV nhËn xÐt.
3. Bµi míi:
a. Giíi thiÖu bµi - ghi ®Çu bµi:
b. HD HS lµm bµi tËp.
* Bµi tËp 1:
- GV gäi HS nªu yªu cÇu 
- 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp 
- 1HS lµm mÉu nãi vÒ néi dung tranh 1
- GV yªu cÇu HS quan s¸t 
- HS quan s¸t 4 bøc tranh trong SGK 
- HS trao ®æi theo cÆp.
- GV gäi c¸c nhãm tr×nh bµy:
- §¹i diÖn nhãm thi tr×nh bµy 
- HS nhËn xÐt.
- GV nhËn xÐt
* Bµi tËp 2:
- GV gäi HS nªu yªu cÇu 
- 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp 
- GV kÓ chuyÖn (3 lÇn)
- HS nghe 
- HS ®äc c©u hái gîi ý
- GV treo tranh «ng L­¬ng §Þnh Cña. 
- HS quan s¸t 
+ ViÖn nghiªn cøu nhËn ®­îc quµ g× ?
- M­êi h¹t gièng quý.
+ V× sao «ng L­¬ng §Þnh Cña kh«ng ®em gieo 10 h¹t gièng quý ?
+ ¤ng L­¬ng §Þnh Cña ®· lµm g× ®Ó b¶o vÖ 10 h¹t gièng quý ?
- V× lóc Êy trêi rÊt rÐt nÕu ®em gieo nh÷ng h¹t gièng nµy th× khi n¶y mÇm råi chóng sÏ chÕt rÐt nªn «ng ®· chia 10 h¹t gièng lµm 2 phÇn 5 h¹t ®em gieo trong  , 5 h¹t kia «ng ng©m vµo n­íc Êm, gãi vµo kh¨n 
- GV yªu cÇu HS tËp kÓ 
- Tõng HS tËp kÓ theo ND c©u chuyÖn
- HS nhËn xÐt - b×nh trän.
- GV nhËn xÐt 
+ C©u chuyÖn gióp em hiÓu ®iÒu g× vÒ nhµ n«ng häc L­¬ng §Þnh Cña ?
- ¤ng L­¬ng §Þnh Cña rÊt say mª nghiªn cøu khoa häc, rÊt quý nh÷ng h¹t lóa gièng, «ng ®· n©ng niu tõng h¹t lóa, ñ chóng trong ng­êi b¶ovÖ chóng, cøu chóng khái chÕt rÐt. 
4. Cñng cè - dÆn dß:
- Nªu l¹i ND bµi ?
(2HS)
- NhËn xÐt giê häc 
TiÕt 3: To¸n 
	 TiÕt 105: Th¸ng n¨m.
I.Môc tiªu:
- Biết các đơn vị đo thời gian: tháng, năm.
- Biết một năm có 12 tháng; biết tên gọi các tháng trong năm; biết số ngày trong tháng; biết xem lịch.
Dạng bài 1, bài 2 (sử dụng tờ lịch cùng với năm học)
II.§å dïng d¹y häc:
- Tê lÞch n¨m 2019
III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
1. Ổn định tổ chức
2. KiÓm tra bài cũ
-? 1 tuÇn lÔ cã bao nhiªu ngµy? (1HS)
- HS + GV nhËn xÐt.
3. Bµi míi:
a. Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu c¸c th¸ng trong n¨m vµ sè ngµy trong tõng th¸ng.
* HS n¾m ®­îc c¸c th¸ng (12 th¸ng) vµ sè ngµy trong tõng th¸ng.
* GT tªn gäi c¸c th¸ng trong n¨m:
- GV treo tê lÞch n¨m 2006 vµ giíi thiÖu ®©y lµ tê lÞch n¨m 2006.
- HS nghe quan s¸t 
- LÞch ghi c¸c th¸ng n¨m 206. Ghi c¸c ngµy trong th¸ng?
+ Mét n¨m cã bao nhiªu th¸ng?
- HS quan s¸tb tê lÞch trong SGK -> 12 th¸ng 
+ Nªu tªn c¸c th¸ng?
- 1HS nªu - vµi HS nh¾c l¹i. 
* Giíi thiÖu sè ngµy trong tõng th¸ng;
- HS quan s¸t phÇn lÞch T1
+ Th¸ng 1 cã bao nhiªu ngµy?
- Cã 31 ngµy 
- GV ghi b¶ng
- Th¸ng 2 cã bao nhiªu ngµy ?
- Cã 28 ngµy 
* Th¸ng 2 cã 28 ngµy nh­ng cã n¨m cã 29 ngµy ch¼ng h¹n nh­ n¨m 2004 v× vËy T2 cã 28 hay 29 ngµy 
- HS tiÕp tôc quan s¸t vµ nªu tõ T3 - T12
b. Ho¹t ®éng 2: Thùc hµnh 
* Bµi 1 + 2: Cñng cè vÒ ngµy, th¸ng 
* Bµi tËp 1: 
- GV gäi HS nªu yªu cÇu 
- 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp 
- HS lµm nh¸p - nªu kÕt qu¶ 
+ Th¸ng nµy th¸ng mÊy ? th¸ng sau lµ th¸ng mÊy ?
- Th¸ng nµy lµ th¸ng 2, th¸ng sau lµ th¸ng 3 
+ Th¸ng 1 lµ bao nhiªu ngµy ?
- Cã 31 ngµy 
+ Th¸ng 3 cã bao nhiªu ngµy ?
- Cã 31 ngµy 
+ Th¸ng 6 cã bao nhiªu ngµy ? 
- Cã 30 ngµy 
+ Th¸ng 7 cã bao nhiªu ngµy ? 
- 31 ngµy 
+ Th¸ng 10 cã bao nhiªu ngµy ?
- 31 ngµy 
+ Th¸ng 11 cã bao nhiªu ngµy ? 
- 30 ngµy 
- HS nhËn xÐt
- GV nhËn xÐt 
* Bµi tËp 2:
- GV gäi HS nªu yªu cÇu 
- 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp 
- HS lµm nh¸p - Tr¶ lêi 
+ Ngµy 19 th¸ng 8 lµ thø mÊy ?
- Thø 6
+ Ngµy cuèi cïng cña th¸ng 8 lµ thø mÊy 
- Thø 4
+ Th¸ng 8 cã bao nhiªu ngµy chñ nhËt ?
- 4 ngµy 
+ Chñ nhËt cuèi cïng cña th¸ng 8 vµo ngµy nµo?
- Ngµy 28
- HS nhËn xÐt
- GV nhËn xÐt 
4. Cñng cè - dÆn dß:
- 1n¨m cã bao nhiªu th¸ng ? (1HS)
- NhËn xÐt giê häc 
TiÕt 4: H§TT: 
A.H§NGLL: 
 Chñ ®Ò: Em yªu tæ quèc ViÖt Nam.
Tªn H§: Kể chuyện về những tấm gương thiếu nhi dũng cảm.
I. Yªu cÇu gi¸o dôc:
- Giúp HS hiểu và biết kể về những tấm gương thiếu nhi dũng cảm. (VD: Kể về Kim Đồng, Nguyễn Bá Ngọc, Lê Văn Tám, .).
- Rèn KN kể chuyện, tự tin trước đám đông.
- GDHS: Ý thức học tập tốt noi gương các anh hùng nhỏ tuổi.
* Cách thức thực hiện: tổ chức tại lớp.
II. Quy mô, địa điểm, thời điểm, thời lượng tổ chức hoạt động:
- Quy mô: Tổ chức theo lớp học.
- Địa điểm: tại sân trường.
- Thời điểm: Tổ chức vào tiết 4 buổi sáng thứ 6 trong tuần
- Thời lượng: 15 -20phút.
III. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng :
1. Néi dung: 
- BiÕt mét sè di tÝch lÞch sö hoÆc di tÝch v¨n hãa ë ®Þa ph­¬ng.
- Cã ý thøc b¶o vÖ, gi÷ g×n nh÷ng di tÝch lÞch sö, danh th¾ng cña quª h­¬ng.
2. H×nh thøc: 
- Trao ®æi, th¶o luËn nhãm, líp.
IV. Tài liệu và phương tiện::
1. Ph­¬ng tiÖn:	
- S­u tÇm 1 sè bµi h¸t, bµi th¬, c©u chuyÖn vÒ di tÝch lÞch sö, di tÝch v¨n hãa ë ®Þa ph­¬ng
- ChuÈn bÞ néi dung 1sè c©u hái, c©u ®è  liªn quan ®Õn di tÝch lÞch sö , di tÝch v¨n hãa
2. Tæ chøc: 
- GV thoâng baùo cho caû lôùp veà noäi dung vaø hình thöùc hoaït ñoäng.
V. Các bước tiến hành
 1. B­íc 1:ChuÈn bÞ
* §èi víi GV
- X©y dùng kÕ ho¹ch buæi tham quan vµ th«ng qua Ban gi¸m hiÖu nhµ tr­êng
- Thµnh lËp ban tæ chøc tham quan: GV chñ nhiÖm, ®¹i diÖn Héi phô huynh líp
- Ban tæ chøc liªn hÖ tr­íc víi Ban qu¶n lÝ di tÝch lÞch sö , di tÝch v¨n hãa ë ®Þa ph­¬ng ®Ó thèng nhÊt thêi gian, néi dung, ch­¬ng tr×nh buæi tham quan
- ChuÈn bÞ ph­¬ng tiÖn tham quan nÕu cã ®iÒu kiÖn
- H­íng dÉn HS tù t×m hiÓu vÒ di tÝch lÞch sö , di tÝch v¨n hãa ë ®Þa ph­¬ng th«ng qua s¸ch, b¸o, ng­ßi lín
- ChuÈn bÞ néi dung 1 sè c©u hái, c©u ®è  liªn quan ®Õn di tÝch lÞch sö, di tÝch v¨n hãa
* §èi víi HS 
-ChuÈn bÞ 1 sè tiÕt môc móa, h¸t, trß ch¬i, c©u hái, c©u ®è ..
2. B­íc 2: TiÕn hµnh tham quan
- GV giíi thiÖu lÝ do, môc ®Ých cña buæi tham quan
- Giíi thiÖu h­íng dÉn viªn (®¹i diÖn ban qu¶n lÝ danh lam th¾ng c¶nh) h­íng dÉn HS tham quan.
- KÓ chuyÖn vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh, ph¸t triÓn cña danh lam ®ã
- C¸c sù kiÖn lÞch sö, danh nh©n v¨n hãa cã liªn quan
3. B­íc 3: Giao l­u v¨n nghÖ
- KÕt thóc buæi tham quan GV chñ nhiÖm hoÆc ng­êi h­íng dÉn cã thÓ ®­a ra 1 sè trß ch¬i, c©u ®è, bµi th¬... t¹o sù tho¶i m¸i th­ gi·n cho c¸c em.
- BiÓu diÔn 1 sè tiÕt môc v¨n nghÖ do tæ, nhãm, c¸ nh©n chuÈn bÞ
VI. Đánh giá rút kinh nghiệm:
- Đánh giá kết quả sau hoạt động
- Giáo viên nhận xét tiết học, khen ngợi.
B. SINH HOẠT
I.Đánh giá nhận xét các hoạt động trong tuần 
1. §¹o ®øc:
- Trong tuÇn nh×n chung c¸c em ®Òu ngoan ngo·n, lÔ phÐp, ®oµn kÕt gióp ®ì nhau trong häc tËp nh­ em: 
- Mét sè em ®· biÕt chµo hái c¸c thÇy c« gi¸o: Trang, Hà, Linh.
2. Häc tËp:
- ý thøc häc tËp cña ®a sè c¸c em t­¬ng ®èi tèt nh­: Trang, Hà, Linh......
- Trong líp vÉn cßn mét sè em hay lµm viÖc riªng kh«ng chó ý nghe c« gi¸o gi¶ng bµi: Khua, Kỷ, Lý Dua,...
3. Lao ®éng:
- C¸c em ®Òu cã ý thøc vÖ sinh líp häc s¹ch sÏ
4. ThÓ dôc:
- Cã ý thøc thÓ dôc gi÷a giê ®Òu ®Æn
5. ThÈm mÜ:
- Mét sè em cã ý thøc vÖ sinh c¸ nh©n s¹ch sÏ: Trang, Hà, Linh.
- VÖ sinh c¸ nh©n, ®Çu tãc mét sè em ch­a s¹ch sÏ: Dông, Blông.
II.Ph­¬ng h­íng nhiÖm vô tuÇn tíi
- Gi¸o dôc häc sinh theo 5 §iÒu B¸c Hå D¹y thiÕu niªn nhi ®ång
- TiÕp tôc huy ®éng häc sinh ra líp, duy tr× th­êng xuyªn ,chuyªn cÇn
- RÌn VSC§ cho häc sinh, båi d­ìng, phô ®¹o häc sinh vµo c¸c buæi chiÒu trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu
- Lao ®éng vÖ sinh tr­êng líp th­êng xuyªn
- TËp thÓ dôc buæi s¸ng, gi÷a giê
Tiết 5: Đọc thư viện
(Soạn riêng)

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_lop_3_tuan_21_sang_chieu_nam_hoc_2018_2019.doc