Giáo án Lớp 3 Tuần 34 - Nguyễn Đình Sứ - Trường TH Nguyễn Bá Ngọc

Giáo án Lớp 3 Tuần 34 - Nguyễn Đình Sứ - Trường TH Nguyễn Bá Ngọc

Tuaàn 34

TIẾT 1+ 2: TẬP ĐỌC - KỂ CHUYỆN

SỰ TÍCH CHÚ CUỘI CUNG TRĂNG

I . Mục đích yêu cầu

A . Tập đọc

- Đọc đúng các từ và tiếng khó hoặc dễ lẫn do ảnh hưởng của phương ngữ :

Lăn quay , non , quăng rìu , leo tót , tỉnh lại , lừng lững ,

- Ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu và sau các cụm từ .

- Hiểu nghĩa các từ ngữ : tiều phu , khuảng giập bã trầu , phú ông , rịt , .

- Hiểu được nội dung bài : cho thấy tấm lòng nhân nghĩa , thủy chung của chú cuội ; Giải thích vì sao mỗi khi nhìn lên mặt trăng chúng ta lại nhìn thấy hình người ngồi dưới gốc cây ; Thể hiện ước mơ muốn bay lên mặt trăng của loài người.

B – Kể chuyện.

 

doc 20 trang Người đăng thuydung93 Lượt xem 599Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp 3 Tuần 34 - Nguyễn Đình Sứ - Trường TH Nguyễn Bá Ngọc", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn 34 
TIẾT 1+ 2: TẬP ĐỌC - KỂ CHUYỆN 
SỰ TÍCH CHÚ CUỘI CUNG TRĂNG
I . Mục đích yêu cầu 
A . Tập đọc 
- Đọc đúng các từ và tiếng khó hoặc dễ lẫn do ảnh hưởng của phương ngữ :
Lăn quay , non , quăng rìu , leo tót , tỉnh lại , lừng lững , 
- Ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu và sau các cụm từ .
- Hiểu nghĩa các từ ngữ : tiều phu , khuảng giập bã trầu , phú ông , rịt ,.
- Hiểu được nội dung bài : cho thấy tấm lòng nhân nghĩa , thủy chung của chú cuội ; Giải thích vì sao mỗi khi nhìn lên mặt trăng chúng ta lại nhìn thấy hình người ngồi dưới gốc cây ; Thể hiện ước mơ muốn bay lên mặt trăng của loài người.
B – Kể chuyện. 
- Dựa vào nội dung chuyện và gợi ý kể lại được câu chuyện . Kể tự nhiên , đúng nội dung chuyện , biết phối hợp cử chỉ , nét mặt khi kể .
- Biết nghe và nhận xét lời kể của các bạn .
II . Đồ dùng dạy – học 
- Tranh minh họa bài tập đọc ( phóng to , nếu có thể ) 
- Bảng phụ ghi sẵn nội dung cần hướng dẫn luyện đọc .
III . Các hoạt động dạy – học chủ yếu 
	Tập đọc 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
A. Kiểm tra bài cũ 
- GV gọi 2HS lên bảng yêu cầu đọc thuộc lòng và trả lời các câu hỏi về bài Mặt trời xanh của tôi .
B. Bài mới :
1. Giới thiệu bài . 
2. Luyện đọc 
a ) GV đđọc mẫu 
- GV đọc mẫu toàn bài một lượt , chú ý giọng đọc từng đoạn : Đoạn 1 : đọc nhanh , khẩn chương , hồi hộp . Đoan 2 , 3 : đọc chậm rãi , thong thả .
b) HD HS luyện đọc – Giải nghĩa từ 
+ ) Đọc từng câu 
- Y/C HS nối tiếp đọc câu 
+) Đọc từng đoạn 
- Yêu cầu HS đọc chú giải để hiểu nghĩa các từ mới .
+ ) Luyện đọc theo nhóm 
- Chia nhóm và yêu cầu hs luyện đọc theo nhóm .
+) Đọc trước lớp 
+) Đọc đồng thanh 
3) Tìm hiểu bài 
- GV hoặc 1 hs đọc lại cả bài .
+ Nhờ đâu Cuội phát hiện ra cây thuốc quí ?
+ Cuội dùng cây thuốc quý vào những việc gì ?
+ Vì sao vợ Cuội mắc trứng hay quên ?
+ Vì sao chú Cuội bay lên cung trăng ?
+ Y/C HS đọc câu hỏi 5 trong SGK .
+ Y/CHS suy nghĩ và nêu ý mình chọn + GV : quan sát tranh minh họa câu chuyện , chúng ta thấy chú Cuội ngồi bó gối , mặt rất buồn rầu , có thể là chú đang rất nhớ nhà, nhớ trái đất vì mặt trăng ở rất xa trái đất , mọi thứ trên mặt trăng lại rất khác trái đất , chính vì vậy mà chú rất buồn .
+ GV hỏi : Theo em nếu được sống ở chốn thần tiên sung sướng nhưng phải xa tất cả người thân thì có vui không ? Vì sao ? 
+ Chú Cuôi trong chuyện là người như thế nào ? 
4) Luyện đọc lại bài .
- GV đọc mẫu toàn bài lần 2 , sau đó hướng dẫn lại về giọng đọc .
- Cho HS luyện đọc bài 
- Tổ chức cho 3 nhóm thi đọc bài theo vai trước lớp .
- Nhận xét và cho điểm .
Hoạt động học 
- 2HS lên bảng thực hiện các yêu cầu của GV .
- Lắng nghe.
- Luyện phát âm từ khó .
- Mỗi HS đọc một câu .
- HS đọc tiếp nối theo đoạn ,lơp theo dõi bài trong SGK 
- Mỗi nhóm 3 HS lần lượt đọc một đoạn trước nhóm , 
- 3 HS đọc thành tiếng , cả lớp theo dõi bài trong SGK .
- 3 tổ HS đọc bài đồng thanh .
-1 HSđọc, lớp theo dõi bài 
+ Vì Cuội được thấy hổ mẹ cứu sống hổ con bằng lá thuốc nên anh phát hiện ra cây thuốcquý...
+ Cuội dùng cây thuốc quý để cứu sống nhiều người .
+ Vì vợ Cuội bị trượt chân ngã vỡ đầu . Cuội rịt lá thuốc mãi mà không tỉnh lại , anh liền lấy đất nặn cho vợ bộ óc khác rồi rịt thuốc lần nữa . Vợ Cuội sống lại ngay nhưng từ đó mắc trứng...
+ Vì một lần vợ Cuội quên lời anh dặn đã lấy nước giải tưới cho cây , vừa tưới xong thì cây lừng lững bay lên trời . Thấy thế , Cuội nhảy bổ tới , ..
+ 1 HS đọc – Lớp theo dõi 
+ 5 HS nêu ý kiến 
+ HS nghe giảng .
+ Không vui vì khi xa người thân chúng ta rất cô đơn .
+ Chú Cuội là người có tấm lòng nhân hậu , phát hiện ra cây thuốc quý chú liền mang về nhà trồng và dùng nó để cứu người bị nạn. Chú cũng rất chung thủy với vợ .
- HS theo dõi bài đọc mẫu .
- HS thi đọc bài .
- Cả lớp theo dõi và bình chọn nhóm đọc hay nhất .
 TIẾT 3: TOAÙN 
OÂn taäp boán pheùp tính trong phaïm vi 100 000
 (tieáp theo)
I. Muïc tieâu: Giuùp HS:
- Tieáp tuïc cuûng coá veà coäng,tröø,nhaân,chia (tính nhaåm, tính vieát) caùc soá trong phaïm vi 100 000, trong ñoù coù tröôøng hôïp coäng nhieàu soá.
- Cuûng coá veà giaûi toaùn baèng hai pheùp tính.
II. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu:
Hoaït ñoäng cuûa thaày 
Hoaït ñoäng cuûa troø 
HÑ1: Toå chöùc HD HS laøm baøi taäp:
- Y/ C HS töï laøm baøi taäp , chöõa baøi 
Baøi 1: Tính nhaåm 
- Y/C HS töï laøm baøi, neâu caùch tính nhaåm.
- GV cuûng coá caùch tính nhaåm cho HS 
Baøi 2: Ñaët tính roài tính 
- Y/C HS laøm vôû, 4 HS leân laøm baûng
 998 + 5002 5000 – 75 
 3058 6 5142 8 8942 + 5457 + 105 13889 : 7 
 9090 + 505 + 807 65080 : 8 
- Cuûng coá caùch ñaët tính vaø tính 
Baøi 3: Toaùn giaûi 
- Goïi HS ñoïc ñeà baøi vaø laøm vaøo vôû
- Cho HS töï laøm VBT , 1 HS chöõa baøi 
- Cuûng coá giaûi toaùn baèng 2 pheùp tính 
Baøi 4:
- Y/C HS töï laøm, GV höôùng daãn söûa chöõa.
HÑ2: Chaám chöõa baøi 
HÑ3: Cuûng coá daën doø:
+ Hoâm nay em hoïc tieát toaùn baøi gì?
- Nhaän xeùt giôø hoïc
- Veà nhaø oân baøi laøm BT SGK 
- HS töï laøm neâu KQ , caùch tính nhaåm , nhaän xeùt , so saùnh keát quaû tính cuûa töøng caëp bieåu thöùc.
- HS laøm vôû BT, 4 HS leân baûng laøm, lôùp nhaän xeùt.
- Vaøi HS neâu caùch ñaët tính vaø tính .
- HS ñoïc ñeà
- HS thöïc hieän vaøo vôû, 1 HS leân laøm baûng–Lôùp nhaän xeùt 
Baøi giaûi
Soá HS caàm hoa vaøng laø:
 2450 : 5 = 490 ( hoïc sinh)
Soá hoïc sinh caàm hoa ñoû laø:
2450 – 490 = 2960 (hoïc sinh)
 Ñaùp soá: 2960 hoïc sinh 
- HS töï laøm VBT – Neâu KQ 
- Khoanh vaøo: C
TIẾT 4: ĐẠO ĐỨC
LỄ PHÉP VỚI NGƯỜI TRÊN
I. Mục tiêu:
- Giúp học sinh hiểu được lễ phép với người trên là biết cư xử lễ độ, biết chào hỏi, nói năng. Biết thưa gửi khi đưa cho người trên và nhận của người trên khi đưa vật phải đưa hai tay .
- Lễ phép với người trên là biểu hoện của nếp sống có văn hóa.
- Giáo dục học sinh có thái độ lễ phép với nhười lớn .
II. Đồ dùng dạy học 
- Câu chuyện , tư liệu, lời chào.
III. Các họat động dạy học chủ yếu 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
* HĐ1: Kể chuyện 
+ Y/C HS lắng nghe truyện kể “ lời chào”
- Người cha dặn con như thế nào khi gặp bà cụ chống gậy ?
- Khi gặp bà cụ thì người con có làm theo lời cha dặn khơng ?
- Khi nghe người con và người cha chào , bà cụ cĩ thái độ như thế nào ?
- Khi nghe bà chào thì thái độ của người con như thế nào ?
- Vì sao người con lại thấy vui trong lòng ?
- Vậy lời chào có tác dụng như thế nào ?
- Lời chào là biểu hiện của đức tính gì ?
- Lễ phép với người lớn còn thể hiện như thế nào nữa ?
* Kết luận :
Người con đã biết vâng lời cha dặn là khi thấy người ;lớn tuổi phải chào hỏi. Người con làm theo lời cha đã tỏ thái độ lễ phép với bà cụ và đã được bà cụ vui vẻ chào lại.
HĐ2: Nhận xét hành vi 
- Nêu lần lượt từng hành động – Yêu cầu các em đưa tay lên nếu thấy hành động đó đúng . Không đưa tay nếu thấy hành động đó sai .
1) Khoanh tay chào hỏi người lớn .
2) Nói trống không .
3) Dùng các từ “ vâng, dạ , thưa”  khi trò chuyện với người lớn .
4) Dùng hai tay khi đưa hay nhận vật gì từ người lớn .
5) Nói leo khi người lớn đang nói chuyện .
6) Lắng nghe và làm theo lời khuyên của ông bà , cha mẹ, thầy cô .
7) Khi được người lớn quan tâm , giúp đỡ biết nói : “cháu cảm ơn ạ ! , cháu xin ạ !”
8) Biết xin lỗi khi làm phiền người lớn .
9) Nóidối người lớn .
10) Cãi lại hoặc nhai lại theo lời người lớn .
- GV nhận xét kết luận .
* HĐ3: Liên hệ bản thân 
- Yêu cầu HS đưa ra vài biểu hiện mà em đã từng chứng kiến những bạn thiếu lễ phép với người lớn .
* Nhận xét .
Chúng ta cần phải tỏ thái độ tơn trọng và lễ phép . Đó là nếp sống của người có văn hĩa .
Tục ngữ ta có câu “Lời chào cao hơn mâmcỗ” 
+ Giải thích cho HS hiểu .
- Về thực hiện theo những gì đã học .
- Lắng nghe 
- HS trả lời các câu hỏi 
 , bạn khác nhận xét , bổ sung .
- Lắng nghe 
- Lắng nghe và nhận xét hành động đúng , hành động sai .
- Giải thích 
- HS tự liên hệ bản thân và nêu ý kiến trước lớp, HS khác nhận xét 
- Nghe .
TIẾT 1: CHÍNH TẢ 
Thì thầm
I) Mục đích yêu cầu : 
- Nghe – viết chính xác bài thơ Thì thầm .
- Viết đúng tên riêng một số nước Đông Nam Á.
- Làm đúng các bài tập chính tả phân biệt tr/ch hoặc dấu hỏi / dấu ngã .
II) Đồ dùng dạy học 
- Bảng phụ
III) Các họat động dạy học chủ yếu 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
A) Kiểm tra bài cũ 
- Đọc cho HS viết: lao xao, xen kẽ, hoa sen , ...
- Nhận xét KTBC
B) Bài mới 
1) Giới thiệu bài : Nêu MĐYC.
2) HD HS viết chính tả 
a) HD HS chuẩn bị : 
+ Đọc mẫu bài thơ .
- Bài thơ nhắc đến những sự vật , con vật nào ?
- Các con vật và sự vật trò chuyện ra sao ?
- Bài thơ có mấy khổ ? Cách trình bài các khổ thơ như thế nào ?
- Đầu dòng thơ viết như thế nào ?
+ Trong bài có những chữ nào các em hay viết sai.
+ Cho học sinh viết bảng con 
b) GV đọc cho HS viết bài 
+ Đọc cho HS sóat lỗi 
c) Thu bài chấm điểm , nhận xét 
3) HD HS làm bài tập 
- Gọi HS đọc yêu cầu của bài 2.
- Gọi HS đọc tên các nước .
* Giới thiệu : Đây là các nước láng giềng của nước ta , cùng ở trong khu vực Đông Nam Á 
Tên Thái Lan là tên phiên âm Hán Việt nên viết giống tên riêng Việt Nam .
+ Bài tập 3b
- Gọi HS đọc yêu cầu của bài 
- Yêu cầu HS tự làm .
- Thu bài chấm điểm , nhận xét .
* Đuổi ; là cầm đũa và “ đưa cơm vào miệng”.
C) Củng cố dặn dò 
- Hôm nay các em viết chính tả bài gì ?
- Về nhà viết lại các lỗi sai .
- Chuẩn bị bài sau 
- Nhận xét tiết học 
- 1 HS lên bảng viết , cả lớp viết bảng con .
- Nhắc lại 
- Nghe 
- 1 học sinh đọc lại 
- Gió, lá cây , hoa, ong bướm, trời, sao.
- Gió thì thầm với lá , lá thì thầm với cây ; hoa thì thầm với ong bướm, trời thì thầm .....
- Có hai khổ thơ . Giữa hai khổ thơ ta cách một dòng .
- Học sinh nêu 
- HS tìm 
- 1 HS lên bảng viết , cả lớp viết vào bảng con : mênh mông , sao, im lặng, tưởng .
- HS viết bài vào vở 
- Sóat lỗi 
- 7 học sinh nộp bài 
- 1 HS đọc cả lớp đọc thầm .
- 7 học sinh đọc , lớp đọc thầm 
- Theo dõi 
- Nghe
- 1 HS lên bảng , cả lớp làm bài vào vở 
- 5 học sinh nộp bài 
*Lời giải 
 Một ông cầm hai cây sào
Đuổi đàn cò trắng chạy vào trong hang .
- Nghe
TIẾT 2: TOÁN 
 Ôn tập về đại lượng
I. Mục tiêu: Giúp HS:
- Ôn tập, củng cố về các đơn vị đo của các đại lượng đã học (độ dài, khối lượng, thời gian, tiền  ... + DT hình chöõ nhaät nhoû gheùp laïi 
- Y/C HS laøm vaøo vôû, 1 HS leân baûng giaûi.
Baøi 4: Y/C HS ñoïc ñeà vaø töï laøm.
HÑ2: Chaám chöõa baøi 
HÑ3: Cuûng coá daën doø:
-Hoâm nay,em hoïc toaùn baøi gì?
-Muoán tính chu vi hình chöõ nhaät em laøm theá naøo?
-Veà nhaø xem baøi OÂân taäp veà giaûi toaùn
-Nhaän xeùt tieát hoïc .
-HS quan saùt hình , ñeám soá oâ vuoâng laøm VBT 
- Vaøi HS neâu KQ 
-1 HS ñoïc ñeà baøi 
-HS laøm vaøo vôû,1HS laøm baûng phuï ,nhaän xeùt 
Baøi giaûi :
Caïnh hình vuoâng laø:
2x4 = 8 (cm)
Dieän tích hình vuoâng laø :
8 x 8 = 64 ( cm2)
Chieàu daøi hình chöõ nhaät laø :
2 x 8 = 16 ( cm)
Chieàu roäng : 2 x2 = 4 (cm )
Dieän tích : 16 x 4 = 64(cm2)
b) HS töï tính chu vi
- HS töï laøm roài chöõa ; 
Dieän tích hình hlaø :
3 x3 = 9 x 3 + 36 ( cm )
- HS töï laøm baøi 
- 1 HS xeáp.
- HS neâu
-Vaøi em traû lôøi
-Nghe.
TIẾT 1: CHÍNH TẢ 
Dòng suối thức
I) Mục đích yêu cầu : 
- Nghe – viết chính xác bài thơ Dòng suối thức .
- Làm đúng các bài tập chính tả phân biệt tr/ch hoặc dấu hỏi , dấu ngã.
II) Đồ dùng dạy học 
- Bảng phụ
III) Các họat động dạy học chủ yếu 
Hoạt động của thầy
Họat động của trò
A) Kiểm tra bài cũ 
- Đọc cho HS viết : Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma, Phi-líp-pin, Thái Lan, Xin-ga-po.
- Nhận xét KTBC
B) Bài mới 
1) Giới thiệu bài : 
2) Hướng dẫn viết chính tả 
a) HDHS chuẩ bị : 
+ Đọc mẫu bài thơ .
Tác giả tả muôn vật ngủ trong đêm như thế nào ? 
- Trong đêm chỉ có dòng suối thức để làm gì ?
- Bài thơ có mấy khổ thơ ?Hãy nêu cách trình bày các khổ thơ .
- Những chữ nào trong bài phải viết hoa ? Vì sao ?
+ Trong bài có những chữ nào các em hay vết sai 
+ Cho HS viết bảng con 
b) GV đ ọc cho HS viếtbài vào vở 
+ Đọc cho học sinh sóat lỗi 
c) Thu bài chấm điểm , nhận xét 
3) Hướng dẫn làm bài tập 
- Gọi học sinh đọc yêu cầu của bài 2.
+ Treo bảng phụ 
- Hướng dẫn học sinh làm bài 2a.
- Yêu cầu học sinh làm bài 
+Nhận xét .
+ Bài tập 3b
- Gọi học sinh đọc đề bài 
- Hướng dẫn học sinh làm 
- Yêu cầu học sinh làm bài .
+ Nhận xét – ghi điểm.
C) Củng cố dặn dò 
- Hôm nay các em viết chính tả bài gì ?
- Về nhà viết lại các lỗi sai .
- Chuẩn bị bài sau tuần sau Ôn tập và kiểm tra .
- Nhận xét tiết học 
- 1 học sinh lên bảng viết , cả lớp viết bảng con .
- Nhắc lại 
- Nghe 
- 2 học sinh đọc lại 
- Mọi vật đều ngủ : ngôi sao ngủ với bầu trời, em bé ngủ với bà trong tiếng ru à ơi , gió ngủ ở tận thung xa, con chim ngủ la đà ngọn cây, núi ngủ giữa chăn mây, quả sim ngủ ngay vệ....
- Suối thức để nâng nhịp cối giã gạo .
- Có hai khổ thơ , trình bày theo thể thơ lục bát .
- Học sinh nêu 
- Học sinh tìm 
1HS lên bảng viết , cả lớp viết vào bảng con : trên nương, trúc xanh, lượn quanh, ngủ .
- Viết bài 
- Sóat lỗi 
- 7 học sinh nộp bài 
- 1 học sinh đọc , lớp đọc thầm 
- Theo dõi 
- Nghe
- Nhiều học sinh đọc bài , học sinh khác nhận xét .
*Lời giải 
vũ trụ ; chân trời.
- 1 học sinh đọc 
- Nghe
- Nhiều học sinh đọc bài , học sinh khác nhận xét .
- Lắng nghe .
TIẾT 2: TẬP LÀM VĂN 
NGHE - KỂ: VƯƠN TỚI CÁC VÌ SAO. GHI CHÉP SỔ TAY
I/ Mục đích, yêu cầu:
1.Rèn kĩ năng nghe – kể: Nghe đọc từng mục trong bài Vươn tới các vì sao, nhớ được nội dung, nói lại (kể) được thông tin về chuyến bay đầu tiên của con người vào vũ trụ, người đầu tiên đặt chân lên Mặt trăng, người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ.
2.Rèn kĩ năng viết: Tiếp tục luyện cách ghi vào sổ tay những ý cơ bản nhất của bài vừa nghe.
II/ Đồ dùng dạy – học:
-Ảnh minh họa từng mục trong bài Vươn tới các vì sao. Thêm ảnh minh họa gắn với các hoạt động chinh phục vũ trụ của các nhân vật được nêu SGK.
III/ Các hoạt động dạy – học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
A/ Kiểm tra bài cũ:
3 HS đọc trong sổ tay ghi chép về những ý chính trong các câu trả lời của Đô – rê – mon. 
GV nhận xét.
B/ Dạy bài mới:
1. Giới thiệu bài: ( Nêu MĐYC)
2. HD HS nghe – nói:
* Bài tập 1
-GV ghi yêu cầu và 3 đề mục a, b, c lên bảng.
-GV cho HS quan sát ảnh minh họa.
-GV nhắc HS chuẩn bị giấy bút, chăm chú ghi để ghi lại được chính xác những con số, tên riêng ( Liên Xô, tàu A – pô – lô), sự kiện ( bay vòng quanh Trái đất, bắn rơi B52).
-GV đọc bài ( giọng chậm rãi, tự hào). Đọc xong từng mục, GV hỏi HS:
+Ngày, tháng, năm nào, Liên Xô phóng thành công tàu vũ trụ Phương Đông 1?
-Ai là người bay trên con tàu đó?
-Con tàu bay mấy vòng quanh Trái đất?
-Ngày nhà du hành vũ trụ Am – xtơ – rông được tàu vũ trụ A – pô – lô đưa lên Mặt trăng là ngày nào?
-Anh hùng Phạm Tuân tham gia chuyến bay vũ trụ trên tàu liên hợp của Liên Xô năm nào?
- GV đọc bài lần 2, lần 3.
- GV cho HS thực hành nói theo nhóm.
- GV theo dõi, giúp đỡ các nhóm.
- GV cho các nhóm thi nói.
- GV khen ngợi những HS nhớ chính xác đầy đủ thông tin, thông báo hay, hấp dẫn.
* Bài tập 2
-GV ghi bài tập 2 lên bảng. 
-GV nhắc HS lựa chọn ghi vào sổ tay những ý chính ( hoặc ý gây ấn tượng) của từng tin. Không ghi dài, mất thời gian, khó nhớ.
-GV cho HS làm bài.
-GV cho HS đọc bài trước lớp.
-GV nhận xét.
C. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét tiết học 	
-Ghi nhớ những thông tin vừa được nghe và đã ghi chép lại trong sổ tay.
-Đọc lại các bài tập đọc trong sách TV 3, tập 2 để chuẩn bị kiểm tra học kì II.
-1 HS đọc yêu cầu của bài tập và 3 đề mục.
-HS quan sát từng ảnh minh họa ( tàu vũ trụ Phương Đông 1, Am – xtơ – rông, Phạm Tuân), đọc tên tàu vũ trụ và tên 2 nhà phi hành vũ trụ.
-HS trả lời.
-Ngày 12 tháng 4 năm 1961.
-Ga – ga – rin.
-1 vòng.
-Ngày 21 tháng 7 năm 1969.
-Năm 1980.
-HS chăm chú nghe, biết kết hợp ghi chép để điều chỉnh hoặc ghi bổ sung những điều chưa nghe rõ trong các lần trước.
- HS trao đổi theo cặp để nói lại được các thông tin.
- Đại diện các nhóm thi nói => Cả lớp nhận xét.
-1 HS đọc yêu cầu của bài.
-HS thực hành viết vào sổ tay.
-HS tiếp nối nhau đọc trước lớp => Cả lớp nhận xét bình chọn những bạn biết ghi chép sổ tay.
TÍẾT 3: TOÁN
 Ôn tập về giải toán
I. Mục tiêu: Giúp HS: 
- Rèn luyện kĩ năng giải bài toán có hai phép tính.
II. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt động của thầy 
Hoạt động của trò 
* HĐ1: Hướng dẫn HS làm bài tập 
Bài 1: Gọi 1HS đọc đề bài
-Y/C HS suy nghĩ và làm bài vào vở.
- Củng cố dạng toán giải nhiều hơn .
Bài 2: Gọi 1HS đọc đề bài
- Bài toán cho em biết gì?
- Bài toán hỏi em điều gì?
- Y/C HS suy nghĩ và làm bài vào vở.
- H/D sửa bài,chốt bài giải đúng.
- Củng cố dạng toán giải tìm một phần mấy của một số.
Bài 3: Tiến hành tương tự bài 2
Bài 4: Điền Đ, S
- Chia nhóm 3 em ,Y/C trao đổi bài 4.
- Gọi 1so nhóm lên tham gia trò chơi, đội nào điền đúng, nhanh đội đó thắng.
-Nhận xét trò chơi.
* HĐ2: Củng cố, dặn dò:
- Hôm nay em học toán bài gì ?
- Nhận xét tiết học
-Về nhà làm bài tập SGK.
-1HS đọc đề bài, lớp đọc thầm
-1HS làm bài bảng phụ, Lớp làm vào vở - Nhận xét bài làm 
Bài giải
Số dân năm ngoái là:
53275 + 761 = 54036 (người)
Số dân năm nay là:
53036 + 726 = 54762 (người)
Đáp số : 54762 người
- 1HS đọc đề bài, lớp đọc thầm
-HS nêu
-1HS làm bài bảng phụ lớp làm vào vở - Nhận xét bài làm 
Bài giải
Cửa hàng đã bán số gạo la: 2345 : 5= 469 (Kg)
Cửa hàng còn lại số gạo là:
 2345 - 469 = 1876 (Kg)
 Đáp số : 1876 Kg
- HS tự làm vào VBT tương tự bài 2.
- Nhóm 3 thực hiện
- 1 Số nhóm tham gia trò chơi
-HS nêu.
TIẾT 4: TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 
 BỀ MẶT LỤC ĐỊA (TIẾP) 
I) Mục tiêu:
Sau bài học, HS có khả năng:
- Nhận biết được núi đồi, đồng bằng, cao nguyên.
- Nhận ra sự khác nhau giữa núi và đồi, giữa cao nguyên và đồng bằng.
II) Đồ dùng dạy học:
- Các hình trong SGK.
- Tranh ảnh núi, đồi, đồng bằng, cao nguyên.
III) Hoạt động dạy học chủ yếu :
Hoạt động của thầy 
Hoạt động của trò 
A. Kiểm tra bài cũ:
+ Bề mặt Trái đất được chia làm mấy phần?
+ Hãy kể tên 6 châu lục và 4 đại dương?
- Nhận xét và ghi điểm.
B. Bài mới : - Giới thiệu bài .
HĐ1: Làm việc theo nhóm
* Mục tiêu:- Nhận biết được núi, đồi. Nhận ra sự khác nhau giữa núi và đồi.
* Cách tiến hành:
- Y/C HS quan sát hình 1, 2 và thảo luận theo nhóm hoàn thành vào bảng sau:
Núi
Đồi
Độ cao
Đỉnh
Sườn
- GV nhận xét chốt : 
Núi
Đồi
Độ cao
Cao
Thấp
Đỉnh
Nhọn
Tương đối tròn
Sườn
Dốc
Thoải
- Kết luận: Núi thường cao hơn đồi và có đỉnh nhọn, sườn dốc; còn đồi có đỉnh tròn, sườn thoải
HĐ2: Quan sát tranh theo cặp.
* Mục tiêu:
- Nhận biết được đồng bằng và cao nguyên.
- Nhận ra sự giống nhau và khác nhau giữa đồng bằng và cao nguyên.
* Cách tiến hành:
- Hướng dẫn HS quan sát hình và trả lời câu hỏi sau:
+ So sánh độ cao giữa đồng bằng và cao nguyên.
+ bề mặt đồng bằng và cao nguyên giống nhau ở điểm nào?
* Kết luận: Đồng bằng và cao nguyên đều tương đối bằng phẳng, nhưng cao nguyên cao hơn đồng bằng và có sườn dốc.
HĐ3: Vẽ hình mô tả đồi, núi, đồng bằng và cao nguyên.
- Y/C HS vẽ hình mô tả đồi, núi, đồng bằng và cao nguyên vào vở.
- GV trưng bày hình vẽ của 1 số HS trước lớp và cùng HS nhận xét.
C. Củng cố dặn dò:
+ Nêu sự khác nhau giữa núi và đồi?
- GV nhận xét tiết học .
- Về nhà học bài và chuẫn bị bài sau.
- 2 đến 3 HS lên bảng trình bày. Cả lớp nhận xét bổ sung.
- HS thảo luận 4 nhóm, quan sát hình và điền vào bảng.
- Đại diện nhóm lên trình bày kết quả thảo luận, các nhóm khác nhận xét và bổ sung.
- HS quan sát theo nhóm đôi và trả lời câu hỏi. Các nhóm khác nhận xét và bổ sung.
- Mỗi HS vẽ hình vào vở.
- 2 HS ngồi cạnh nhau, đổi vở và nhận xét hình vẽ với nhau.
- HS nêu lại củng cố bài.
Tiết 5: Hoạt động tập thể
SINH HOẠT CUỐI TUẦN
Mục tiêu:
Đánh giá hoạt động tuần 34
Triển khai kế hoạch và hoạt động tuần 35 
Chuẩn bị
Bản tổng kết hoạt động trong tuần 34
- Bản kế hoạch hoạt động trong tuần 35
III. Các hoạt động chủ yếu:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trị
Hoạt động 1: Đánh giá hoạt động tuần 34.( 15 pht)
- Gv theo dõi nhận xt chung những ưu khuyết điểm.
+ Sinh hoạt 15 phút đầu giờ tốt.
Hoạt động 2 : Triển khai hoạt động tuần 35: ( 15 pht)
- Đập heo đất đợt 2.
- Ổn định lớp, tiếp tục học tập tốt các môn học, trực nhật sạch sẽ
- Sinh /h văn nghệ tập thể- cá nhân.Lớp phó phụ trách văn thể điều khiển.
* Củng cố dặn dò (2’):
- Sinh hoạt văn nghệ tập thể, 
- Tổ trưởng , lớp trưởng lên tổng kết hoạt động tuần 34.
- Hs lắng nghe.
- Lớp phó văn thể điều khiển.

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAN 34.doc