Giáo án Tiếng Anh Lớp 3 - Học kỳ 2

Giáo án Tiếng Anh Lớp 3 - Học kỳ 2

EXERCISE 1: Fill in the blank with DO, DOES, HAVE, HAS:

1. . you like English? – Yes, I . .

2. She . a cat. Its name is Mimi.

3. . Lan play football? – No, she . not.

4. . Mai and Hoa have any dolls? – Yes, they . . They . many beautiful dolls.

5. My house . many rooms: living room, dining room, kitchen, bathroom and bedroom.

6. Mr. Tuan . a dog.

7. I . a parrot and a turtle.

8. Lan, Nga and Hoa . many pictures.

9. . they have any posters? – Yes, they . .

10. . he have any cats? – yes, he . .

EXERCISE 2: Make questions using the following cues:

1. You/ have/ cat? – no/ 2/ dog.

2. She/ have/ parrot? – yes/ 1.

3. Your grandmother/ have/ cat? – yes/ 3.

4. You/ have/ goldfish? – no/ 5 / tortoise.

5. He/ have/ rabbit? – yes/ 6.

 

docx 21 trang Người đăng haihahp2 Ngày đăng 02/07/2022 Lượt xem 458Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tiếng Anh Lớp 3 - Học kỳ 2", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
UNIT 11. THIS IS MY FAMILY
(Test 1)
Ex 1: Read and match:
Father
Con trai
Granfather
Gia đình
Daughter
Chị, em gái
Grandmother
Người đàn ông
Son
Con gái
Sister
Anh, em trai
Mother
Nhỏ nhắn, bé nhỏ
Brother
Bố, cha
Family
Bà
Man 
Bức ảnh
Little 
Má, mẹ
Photo
Người phụ nữ
Woman
Ông
Ex 2: Odd one out:
a. father 	b. mother 	c. rubber 	d. sister
a. ruler 	b. grandfather 	c. grandmother 	d. brother
a. black 	b. brown 	c. blue 	d. brother
a. small 	b. school bag 	c. young 	d. little
a. photo 	b. stand 	c. it 	d. ask
a. how old 	b. nice 	c. what 	d. who
a. am 	b. hello 	c. is 	d. are
a. my 	b. her 	c. his 	d. he
a. your 	b. bookcase 	c. desk 	d. pencil shapener
a. classroom 	b. computeroom 	c. new 	d. gym
Ex 3: Write the number below in English:
1: one
9: nine
17: seventeen
70: seventy
2: two
10: ten
18: eighteen
80: eighty
3: three
11: eleven
19: nineteen
90: ninety
4: four
12: twelve
20: twenty
100: one hundred
5: five
13: thirteen
30: thirty
NUMBER
6: six
14: fourteen
40: forty
7: seven
15: fifteen
50: fifty
8: eight
16: sixteen
60: sixty
15
63
21
67
25
78
34
88
36
93
42
94
49
95
55
99
Ex 4: Transalte into English:
Kia là ai?	
Đây là ai?	
Đây là ông của tôi.	
Đây là bà của tôi.	
Đây là bố của tôi.	
Đây là mẹ của tôi.	
Đây là chị gái của tôi.	
Đây là em trai của tôi.	
Đây là con gái của tôi.	
Đây là con trai của tôi.	
Người đàn ông đó là ông của cô ấy.	
Người phụ nữ đó là bà của cô ấy.	
Người đàn ông đó là bố của cô ấy.	
Người phụ nữ đó là mẹ của cô ấy.	
Cô gái đó là chị gái của cô ấy.	
Cậu bé đó là em trai của cô ấy.	
Ông của tôi 70 tuổi.	
Bà của tôi 68 tuổi.	
Bố của tôi 45 tuổi.	
Mẹ của tôi 43 tuổi.	
Chị gái của tôi 22 tuổi.	
Em trai của tôi 11 tuổi.	
Tôi 13 tuổi.	
Bố của bạn bao nhiêu tuổi?	
Mẹ của bạn bao nhiêu tuổi?	
Chị gái của bạn bao nhiêu tuổi?	
Em trai của bạn bao nhiêu tuôi?	
Anh ấy là bạn của tôi, Nam.	
Cô ấy là em gái của tôi.	
Đây là em trai của tôi.	
Ex 5: Answer questions about you:
What’s your name?	
How are you?	
How old are you?	
What colour is your school bag?	
What colour is your pen?	
How old is your father?	
How old is your mother?	
How old is your brother/ sister?	
Circle the odd one out:
A. mother 	B. father 	C. uncle	D. brother
A. grandfather 	B. brother 	C. grandmother	D. teacher
A. sister 	B. brother 	C. friend	D. mother
A. family 	B. Mummy 	C. Baby	D. Daddy
A. daughter 	B. uncle 	C. son	D. baby
A. house 	B. bedroom 	C. garage	D. kitchen
A. bathroom 	B. school 	C. bedroom	D. dining room
A. kitchen 	B. dining room 	C. library	D. living room
A. class room 	B. bathroom 	C. living room	D. bedroom
A. table 	B. chair 	C. garden	D. desk
Look at the letters, write the words:
souhe
fefetni
ngerad
welvet
thiknec
teghi
redbomo
wetnyt
tohobram
leneve
III. Ask and answer questions about these people’s age:
Lee/ 5	
Ben/ 15	
Pat/ 13	
May/ 12	
Kim/ 2	
Tiffany/ 20	
IV. Read the text carefully then answer the questions below:
My name is Tony. I am nine years old. I am in the picture with my relative. This is my uncle Tim. He is twenty nine years old. This is my aunt Tina. She is twenty-eight years old. This is my cousin Pat. He is thirteen years old. This is my cousin Jill. She is three years old. I like to play with Pat and Jill.
How old is Tony?	
How old is uncle Tim?	
How old is aunt Tina?	
How old is Pat?	
How old is Jill?	
V. Reorder these words to make meaningful sentences:
Small/ is/ this/ house/ a/.	
a/ living/ large/ room/ is/ this.	
There/ is/ in/ house/ the/ bedroom/ a/ ?	
Pond/ in/ garden/ the/ is/ a/ there/.	
Kitchen/ the/ old/ is/.	
Room/ living/ the/ large/ is/.	
Bath/ the/ room/ big/ is/.	
That/ a/ is/ pond/.	
Over/ there/ the/ is/ garden/.	
My/ is/ this/ house/. / is/ it/ beautiful/.	
VI. Read and tick (v)
Hi! My name is Lan. This is my house. It is big. There is a garden in front of the house. There are trees in the garden. There is not a garage. The living room is large ,but the kitchen small. There are four bedrooms, two bathrooms in my house. There is a pond behind the house. Around the pond, there are many trees and flowers. They are very beautiful.
Yes
No
Lan’s house is small.
The garden is behind the house.
The living room is large.
There are many rooms in Lan's house.
There is a pond in front of her house.
VII. Translate into English:
Tớ thích chơi bịt mắt bắt dê.
Ông của bạn bao nhiêu tuổi?
Ông của tớ 78 tuổi.
Đây là phòng khách.
Nó rất đẹp!
Có một phòng bếp trong nhà bạn đúng không? – Đúng vậy.
Đây là một bức ảnh của gia đình tớ.
Đây là em trai của tớ. Cô bé đứng cạnh cậu ấy là em gái tớ.
Em gái của tớ 6 tuổi.
Có một cái ao ở phía trước ngôi nhà của tớ.
UNIT 13. WHERE’S MY BOOK?
Ex 1: Fill in the gap with a suitable letter:
D__n__ng room
__ate
P__ste__
Ne__r
__athroom
Y__rd
__ha__r
__nder
Ga__d__n
T__ee
B__ll
Be__ind
F__nc__
__itc__en
__oat
P__ctur__
Ex 2: Put the words in correct order:
is/ coat/ my/ where/? // - on/ wall/ it/ is/ the/.
balls/ his/ where/ are/? //– are/ they/ under/ chair/ the/.
is/ of/ in/ there/ a / tree/ house/ my/ front/.
is/ fence/ around/ there/ a/ house/ her/.
bed/ the/ is/ where/ ?// – is/ in/ it/ bedroom/ the/.
is/ gate/ front/ in/ of/ there/ a/ house/ my/.
seventy/ grandfather/ is/ years/ my/ old/.
a/ is/ living room/ there/ in/ house/ my/.
cat/ a/ the/ chair/ is/ behind/there/.
are/ four/ chairs/ near/ table/ the/ there/.
Ex 3: Read and match:
Where’s the bed?
They are on the wall.
What colour is your coat?
No. But there is a big tree.
How old is your mother?
They are in your schoolbag.
How old are you?
I’m fine, thanks.
Where are my books?
It’s brown.
Is there a pond in front of your house?
It’s in the bedroom.
How are you?
I’m nine years old.
Where are his posters?
She’s thirty eight years old.
Ex 4: Translate into English:
Tấm áp phích ở đâu?	
Cái giường ở đâu?	
Cái ghế ở đâu?	
Những quyển sách của tớ ở đâu?	
Chiếc áo khoác của cô ấy ở đâu?	
Có một cái áo phía trước ngôi nhà của tôi.
Những quả bóng ở dưới chiếc bàn.
Có 1 phòng khách và 4 phòng ngủ trong nhà của tôi.
Những quyển vở và những chiếc bút chì của tôi ở trên bàn học.
Khu vườn ở đằng kia. Nó rất đẹp.
Ex 5: Read and match:
There’s a bed in the bedroom.
There’s a chair.
There’s a poster.
There’s a big tree near my house.
The coat is brown.
It’s a nice ball.
Ex 6: Look and write:
Hello, my name is Phuong. This isa picture of my (1) ........................................ . There are (2)........................................ people in my family. They are: my (3) ........................................ , my (2) ........................................ , my (4) ........................................ , my (5) ........................................ , my (6) ........................................ and me, Phuong. My grandfather is 65 (7) ........................................ old. My (8) ........................................ is 60 years old. They are not young. They are old. My father is 45 years old. My (9) ........................................ is 40 years old. I am 8 years old. And my (10) ........................................ is 6 years old.
People: người
Questions:
How old is Phuong’s grandfather?	
How old is her father?	
How old is Phuong?	
How old is her brother?	
Are her grandfather and grandmother young?	
Ex 7: Odd one out:
a. book 	b. brother 	c. pen	d. desk
a. where 	b. how 	c. how old 	d. old
a. father 	b. grandfather 	c. brother 	d. sister
a. fourty 	b. nice 	c. eight 	d. nine
a. my 	b. his 	c. she 	d. her
a. ball 	b. teacher 	c. mother 	d. sister
a. poster 	b. picture 	c. kitchen 	d. book
a. living room b. bathroom 	c. bed 	d. kitchen
a. hello 	b. how 	c. how old 	d. where
a. library 	b. green 	c. yellow 	c. black
UNIT 14: ARE THERE ANY POSTERS IN THE ROOM?
(Test 1)
Exercise 1: make sentences using the words given:
Example: 
There/ three/ book/ on/ table. à There are three books on the table
There/ a/ chair/ near/ desk. à There is a chair near the desk.
There/ two/ map/ wall.
There/ a/ television/ on/ table.
There/ three/ bedroom/ in/ my house.
There/ a/ lamp/ on/ table.
There/ five/ pencil/ in/ pencil box.
There/ five/ room/ in/ my house.
There/ twenty/ student/ in/ my class.
There/ two/ door/ a/ window/ in/ my room.
There/ eight/ chair/ a/ sofa/ a/ desk/ in/ living room.
There/ nine/ coat/ in/ wardrobe.
Exercise 2: make and answer the questions:
Example: 
there/ book/ in/ schoolbag/ ? / Yes à Are there any books in the schoolbag? – Yes, there are.
there / sofa/ in/ living room/ ? / No à Are there any sofas in the living room? – No, there aren’t.
There/ wardrobe/ in/ bedroom/ ? / No
There/ cupboard/ in/ dining room/ ? / No
There/ picture/ in/ bedroom/ ? / Yes
There/ lamp/ on/ table/ ? / Yes
There/ bed/ in/ kitchen/ ? / No
There/ student/ in/ school/ ? / Yes
There/ coat/ in/ wardrobe/ ? / Yes
Exercise 3: make and answer the questions:
Example: 
Cupboard/ in/ kitchen/ ? / 1 àHow many cupboards are there in the kitchen? – There is one.
Student/ in/ class/ ?/ 30 à How many students are there in the class? – There are thirty.
Coat/ in/ wardrobe/ ? / - 15
Picture/ on/ wall/ ? / - 4
Fan/ in/ living room/ ? / - 3
Window/ in/ bedroom/ ? / - 2
Chair/ in/ living room/ ? / - 6
Exercise 4: give correct order
edb
ootph
otac
ksed
lalw
rean
soptre
irahc
lalb
irrrom
afos
icpuret
oardpuc
pam
oodr
mpal
naf
nwiowd
Exercise 5: Read and answer the questions:
This is my living room. There are many things in the room. There are three windows and one door. There is a sofa, a desk, six chairs. There is two lamps on the desk and a TV on the cupboard. There are five pictures and one fan on the wall.
How many windows are there?	
How many chairs are there?	
How many pictures are there?	
How many fans are there?	
Exercise 6: Write a paragraph to describe your bedroom:
REVIEW UNIT 14, 15
Exercise 1: Odd one out:
A. school 	b. bathroom 	c. bedroom
A. kitchen 	b. dining room 	c. library
A. classroom 	b. bathroom 	c. living room
A. table 	b. chair 	c. garden
A. door 	b. bed 	c. window
A. map 	b. sofa 	c. poster
A. sofa 	b. chair 	c. desk
A. cupboard 	b. window 	c. cupboard
A. door 	b. mirror 	c. window
A. doll 	b. school 	c. ball
A. kite 	b. car 	c. fan
A. yo-yo 	b. plane 	c. computer room
A. ship 	b. fence 	c. plane
A. gate 	b. robot 	c. yard
A. sister 	b. woman 	c. boy
A. livingroom	b. kitchen	c. school
A. ruler	b. behind	c. in front of
A. mother	b. teacher	c. brother
A. fence	b. pond	c. your
A. chair	b. table	c. desk
Exercise 2: Fill in the blank with is, are, have or has:
There .............................. a poster on the wall.
 .............................. they your friends?
Where .............................. my books?
I .............................. an eraser and five pencils.
She .............................. many pretty dolls.
Does she .............................. any toys? – No, she doesn’t.
Hello, my name is Lan. This .............................. my friend, Hoa.
Are there any pictures on the desks? – No, there .............................. not.
How many people .............................. there in your family? – There .............................. four people.
There .............................. a pond in my garden.
Exercise 3: Make sentences using “how many”
Example: room/ in/ your house? – 7 à How many rooms are there in your house? – There are seven.
Doll/ on/ the shelf? – 5
Living room/ in/ your house? – 1 
Teddy bear/ on/ the table? – 2 
Coat/ in/ the wardrobe? – 8
Bed/ in/the bedroom? – 2
Exercise 4: Make sentences using “Do/ Doeshave? - have/ has”
Example: 
She/ doll? –2 à Does she have any dolls? – She has two dolls.
You/ cup?- 6 à Do you have any cups? – I have six cups.
You/ teddy bear? – 3
Your mother/ coat? – 4
He/ ball? – 1
Lan and Hoa/ doll? – 5
Nam/ car? – 7
Your brother/ robot? – 2
Your father/ map? – 3
You/ toy? – 8
Exercise 5: Give correct order to make meaningful sentences:
Ball/ the/ is/ the/ bed/ on
There/ bedroom/ in/ the/ is/ chair
The/ behind/ desk/ chair/ the/ is
Are/ there/ balls/ two/ the/ table/ near
Garden/ pond/ the/ the/ in/ is
sister/ eight/ old/ years/ my/ is
five/ in/ there/ are/ rooms/ house/ my
big/ tree/ there/ is/ next/ my/ to/ house/ a
books/ my/ my/ school bag/ are/ in/
old/ your/ is/ how/ grandfather/?
Exercise 6: Fill in the blank with suitable word:
Shelf – window – chairs – table – bed 
Look at my bedroom. It is large and nice. There are many things in my bedroom. Here is my (1) .............................. . the bed is big. Next to the bed is a big (2) .............................. . My school things are on this table. There are two small (3) .............................. behind the table. There is a (4) .............................. near my bed. My balls and robots are on this shelf. There is a beautiful picture above (phía trên) the (5) .............................. .
Exercise 7: Translate into English:
Có tám phòng trong nhà của tôi.
Bà của tôi 65 tuổi.
Có một cái ao ở phía trước nhà của tôi.
Những tấm bản đồ ở trên tường.
Có bao nhiêu phòng trong nhà của bạn?
Có 13 phòng trong nhà của cô ấy.
Có một tấm áp phích ở trên tường.
Có ba quyển sách ở trên bàn học.
Những chiếc áo khoác ở đâu? – chúng ở trên ghế.
Có bao nhiêu cửa sổ ở trong nhà bạn? – Có 6 cửa sổ.
UNIT 16. DO YOU HAVE ANY PETS?
EXERCISE 1: Fill in the blank with DO, DOES, HAVE, HAS:
 ..................................... you like English? – Yes, I ..................................... .
She ..................................... a cat. Its name is Mimi.
 ..................................... Lan play football? – No, she ..................................... not.
 ..................................... Mai and Hoa have any dolls? – Yes, they ..................................... . They ..................................... many beautiful dolls.
My house ..................................... many rooms: living room, dining room, kitchen, bathroom and bedroom.
Mr. Tuan ..................................... a dog.
I ..................................... a parrot and a turtle.
Lan, Nga and Hoa ..................................... many pictures.
 ..................................... they have any posters? – Yes, they ..................................... .
 ..................................... he have any cats? – yes, he ..................................... .
EXERCISE 2: Make questions using the following cues:
You/ have/ cat? – no/ 2/ dog.
She/ have/ parrot? – yes/ 1.
Your grandmother/ have/ cat? – yes/ 3.
You/ have/ goldfish? – no/ 5 / tortoise.
He/ have/ rabbit? – yes/ 6.
EXERCISE 3: Read and write:
	Hi! My name is Nga. I have a lot of pets. This is my cats. They are on the chair. That is my dog. It is under the table. I also have many goldfishes. They are in the fish tank. They are very cute. I also have two parrots and five rabbits. They are in the garden.
Nga has ..................................... of pets.
She has a ..................................... . It is ..................................... the table.
She has many ..................................... . They are ..................................... fish tank.
She also have ..................................... and ..................................... . They are in the ..................................... .
EXERCISE 4: Make questions using the following cues:
Where/ cats? – they/ in front of/ the TV.
Where/ dog? – it/ under/ the table.
Where/ parrot? – it/ in/ the cage.
Where / gold fish? – it/ in / the fish tank
Where/ rabbits? – they/ in/ the garden.
UNIT 17. TEST 1
I. Circle the odd one out
1. puzzle	kite	car	bread
2. globe	map	door	board
3. forty	study	twenty	fifty
4. purple	puddle	brown	orange
5. TV	doll	toy	kite
II.Choose the best answer
(Where /What /Who ) is the book? On the table
(There /These /This) bicycle is pink.
(Is /Are / Do) you eight years old ?Yes, I (are / is / am).
This is a (table round / a round table / round table ).
(What /Where /Who) is this ?Mr Brown.
Tony is (reading / flying / eating ) a kite.
How many dolls (are /is /am ) there in the box ?
(Are /Do /Is ) she pretty? Yes,she is.
Those are our (a schoolbag/ schoolbag /schoolbags)
What is his name? (He / His / It )is Phong.
III. Fill in the missing letters.
1. mp	6.biycle
2. br.wn	7.ci.cle
3. cr	8. rabit
4. floer	9. uner
5. poter	10. boad
IV. Make questions for the answers 
?It’s a poster.
.?She is nine years old. 
.?fine, thank you.
.?Yes, he can.
..? It’s pink and black
?He’s my father.
.? I’m from Australia
..?They are playing football.
..? No, it isn’t.
?My name is BEAKIE.
V. Translate into Vietnamese.
1.Those are our new schoolbags.	
2. Is this an orange rectangle?	
3. I can sing but I can’t dance.	

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_tieng_anh_lop_3_hoc_ky_2.docx