Đề kiểm tra lần 1 Tiếng anh Lớp 3 - Năm học 2018-2019 - Trường Tiểu học A Long Bình

Đề kiểm tra lần 1 Tiếng anh Lớp 3 - Năm học 2018-2019 - Trường Tiểu học A Long Bình

PART II: READING AND WRITING: 15 minutes

Question 6: Read and complete (1pt)

1. Who’s ? It’s Tony.

2. What’s your .? My name’s

3. How old are you? I’m .

Question 7: Read and match (1pt)

 ANSWER KEYS

1. 2. 3. 4.

Question 8: Reordering to make the sentences.(1pt)

1. This/ Lan./ is => .

2. they/ Are/ your/ friends? =>

Question 9: Circle the correct words (1pt)

1. This is my ( friend / friends).

2. What’s your (name/ they)? My name’s Mai.

3. Are ( Mai/ Mary and Nam) your friends?

4. ( Yes/ No), they are.

 

docx 2 trang Người đăng hoaithuong212 Lượt xem 618Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra lần 1 Tiếng anh Lớp 3 - Năm học 2018-2019 - Trường Tiểu học A Long Bình", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO LONG XUYÊN ĐỀ KIỂM TRA LẦN 1 
 TRƯỜNG TIỂU HỌC A LONG BÌNH MÔN: TIỀNG ANH – LỚP 3
 Họ và Tên:_____________________________ Năm học: 2018 – 2019 (2 tờ)
 Lớp: 3 ___ 	 Thời gian: 35phút
MARKS
Listening
 Reading & Writing
Speaking
TOTAL
Q.1
Q.2
Q.3
Q.4
Q.5
Q.6
Q.7
Q.8
Q.9
Q.10
TEACHER’S COMMENTS
PART 1. LISTENING (15 minutes)
Question 1. Listen and tick. (1pt) 
Question 2. Listen and number. (1pt) 
Question 3: Listen and match. (1pt)
4
3
2
1
Question 4: Listen and write.(1pt)
Question 5: Listen and complete. (1pt)
PART II: READING AND WRITING: 15 minutes
Question 6: Read and complete (1pt)
Seven name that Peter
Who’s ? It’s Tony.
What’s your ..? My name’s 
How old are you? I’m ..
Question 7: Read and match (1pt)
c
a
How old are you? I’m ten.
This is Tony.
What’s your name?
	My name’s Hien.
Who’s are they?
 They are Nam and Mai
d
b
	ANSWER KEYS
1.
2.
3.
4.
Question 8: Reordering to make the sentences.(1pt)
This/ Lan./ is =>..
they/ Are/ your/ friends? =>
Question 9: Circle the correct words (1pt)
This is my ( friend / friends).
What’s your (name/ they)? My name’s Mai.
Are ( Mai/ Mary and Nam) your friends?
( Yes/ No), they are.
	PART III: SPEAKING (5 MINUTES)
 Question 10. Speaking(1pt)
1. Listen and repeat. 2. Point, ask and answer.
3. Listen and comment. 4. Interview

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_lan_1_tieng_anh_lop_3_nam_hoc_2018_2019_truong_t.docx