Written test English 3

Written test English 3

written test

( time : 40 mins )

Bài 1: Khoanh trßn mét tõ kh¸c lo¹i (1 m )

 1: Alan LiLi LinDa friend

 2: What Who How name

Bài 2: Khoanh trßn A , B, hoÆc C ®Ó chän ®¸p ¸n ®óng (2,5 ms)

 1: I .Binh

 a. is b. are c. am

 2: .is your name?

 A. how B . what C. who

 3: .name is Peter

 A. you B. your C. my

 4: .to meet you

 A. nice B. name C. good

 5: Nice to meet you ,.

 A. too B. are C. later

 

doc 2 trang Người đăng thuydung93 Lượt xem 1375Lượt tải 3 Download
Bạn đang xem tài liệu "Written test English 3", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
written test 
( time : 40 mins )
Bài 1: Khoanh trßn mét tõ kh¸c lo¹i (1 m )
 1: Alan LiLi LinDa friend
 2: What Who How name
Bài 2: Khoanh trßn A , B, hoÆc C ®Ó chän ®¸p ¸n ®óng (2,5 ms)
 1: I ......Binh
 a. is b. are c. am 
 2: .is your name?
 A. how B . what C. who
 3: .name is Peter
 A. you B. your C. my
 4: ............to meet you
 A. nice B. name C. good
 5: Nice to meet you ,...... 
 A. too B. are C. later
Bài 3: S¨p xÕp thµnh c©u hoµn chØnh ( 2,5 ms )
 1: am/I/ Ha ................................ 6: nice/meet/to/you 
 2: hi/am/I/Alan ............................ 7: what/name/your/is/?  
 3: Nga/my/is/name .......................... 8: Peter/he/is
 4: my/she/friend/is ........................... 9: too/nice/to/meet/you . 
 5: are/how/you?.................................. 10: is/he/who?................................ 
Bài 4: Nèi c©u ë cét A víi cét B sao cho phï hîp: (3 ms)
 A B
 1: Hi.I’m Ba a: My name’s Alan
 2: Nice to meet you b: Nice to meet you too
 3: Bye c: Hello.I’m Nga
 4: What’s your name? d: Bye. see you later.
 5: Who’s she? e: Fine. thanks
 6: How are you? f: She’s Linda
1_ 2_ 3_ 4_ 5_ 6_
( häc sinh ®­îc céng 1 ® nÕu tr×nh bµy s¹ch ®Ñp )

Tài liệu đính kèm:

  • doctest lets learn.doc