Giáo án Thủ công Lớp 3 - Gấp tàu thủy hai ống khói (Tiết 1) - Đỗ Thị Xoan

Giáo án Thủ công Lớp 3 - Gấp tàu thủy hai ống khói (Tiết 1) - Đỗ Thị Xoan

I- MỤC TIU: Gip HS

 - Biết cch gấp tu thủy 2 ống khĩi.

 - Gấp được tàu thủy hai ống khói đúng quy trình kĩ thuật.

 - Yu thích gấp hình.

II- ĐỒ DNG DẠY HỌC:

 - GV: Mẫu tàu thủy 2 ống khói gấp bằng giấy có kích thước đủ lớn để HS cả lớp quan sát.

 Tranh quy trình gấp tu thủy hai ống khĩi.

 - HS: Giấy nhp, giấy thủ cơng, bt mu, ko.

III- CC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

 

doc 1 trang Người đăng bachquangtuan Lượt xem 1711Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thủ công Lớp 3 - Gấp tàu thủy hai ống khói (Tiết 1) - Đỗ Thị Xoan", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ tư ngày 27 tháng 8 năm 2008
Buổi sáng THỦ CƠNG
Gấp tàu thủy hai ống khĩi (tiết 1)
I- MỤC TIÊU: Giúp HS
 - Biết cách gấp tàu thủy 2 ống khĩi.
 - Gấp được tàu thủy hai ống khĩi đúng quy trình kĩ thuật.
 - Yêu thích gấp hình.
II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
 - GV: Mẫu tàu thủy 2 ống khĩi gấp bằng giấy cĩ kích thước đủ lớn để HS cả lớp quan sát.
 Tranh quy trình gấp tàu thủy hai ống khĩi.
 - HS: Giấy nháp, giấy thủ cơng, bút màu, kéo.
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
 Ổn ®Þnh tỉ chøc: kiĨm tra sù chuÈn bÞ cđa HS.
HĐ1: HD HS quan s¸t vµ nhận xÐt .- GV giíi thiƯu mÉu tµu thđy hai èng khãi gÊp b»ng giÊy.
- GV nãi: H×nh mÉu lµ ®å ch¬i, trong thùc tÕ tµu thđy lµm b»ng s¾t, thÐp.
- Tµu thđy dïng ®Ĩ lµm g×?
- GV kết luận
H§2: (6') Hướng dÉn mÉu.
- GV lµm mÉu vµ híng dÉn HS gÊp tõng bíc theo tranh quy tr×nh.
Bước 1: gÊp, c¾t tê giÊy h×nh vu«ng.
Bưíc 2: GÊp lÊy ®iĨm gi÷a vµ 2 ®êng dÊu gÊp gi÷a 2 h×nh vu«ng.
Bưíc 3: gÊp thµnh tµu thđy hai èng khãi.
- GV quan s¸t giĩp ®ì.
H§3: ( 15') Thùc hµnh.
- Cho HS thực hành bằng giấy 
- GV quan s¸t giĩp ®ì HS cßn lĩng tĩng.
- GV thu chÊm mét sè s¶n phÈm 
* Cđng cè dỈn dß: (3')
- GV cho HS nh¾c l¹i c¸c bíc gÊp tµu thđy.
- GV n/x tiÕt häc, nh¾c HS chuÈn bÞ giê sau thùc hµnh tiÕp.
- HS quan s¸t, n/x
- Tµu thđy dïng ®Ĩ vËn chuyĨn hµnh kh¸ch, hµng hãa trªn s«ng, trªn biĨn.
- HS më tµu thđy mÉu ®Õn khi ra tê giÊy h×nh vu«ng.
- HS suy nghÜ ®Ĩ t×m vµ nªu c¸ch gÊp.
- HS quan s¸t.
- 2HS lªn b¶ng thao t¸c l¹i c¸c bưíc.
- HS thùc hµnh gÊp tµu thđy 2 èng khãi.
- 2-3 HS nªu c¸c bưíc.

Tài liệu đính kèm:

  • docThu cong moi.doc